Zájezdy do Evropy

Klikněte na mapě nebo v seznamu pod mapou na stát v Evropě, který vás zajímá, a zobrazí se vám:

  • praktické informace o daném státu,
  • zájezdy, které do daného státu pořádáme,
  • informace o zajímavých místech v daném státu.

Státy v Evropě, do kterých aktuálně nabízíme zájezdy

Státy v Evropě, do kterých aktuálně nenabízíme zájezdy

Evropa - zájezdy do Evropy, informace o Evropě

Evropa, po Austrálii druhý nejmenší světadíl se rozkládá na severní polokouli v západní části Eurasie. Její plocha včetně ostrovů zaujímá 10,5 milionů km2, což je 7% světové pevniny. Na jejím povrchu žije 720 milionů obyvatel, tedy téměř 12% celkové populace na Zemi. Břehy evropské pevniny jsou omývány dvěma oceány – ze severu Severním ledovým oceánem, na západě a jihu potom Atlantským oceánem a jeho moři. Hranice s Asií je pak vymezena úžinami Bospor a Dardanely, Kerčským průlivem a dlouhým pásmem pohoří Ural.

První civilizace na evropské pevnině vznikaly ve Starověku kolem roku 2700 př.n.l. v oblasti Egejského moře. Na troskách zaniknuvší Mínojské a Mykénské civilizace se začaly kolem roku 800 př.n.l. postupně rozvíjet  řecké městské státy. Největšího rozkvětu dosáhla řecká kultura v období Helénismu následující po vládě Alexandra Makadonského. Roku 27 př.n.l. bylo založeno císařem Augustem Římské císařství, které ovládlo celé tehdejší středomoří a západní Evropu.

Přistěhování Slovanů do střední a jihovýchodní Evropy je považováno za počátek středověku, doprovázený vznikem barbarských států. Velký rozmach také zažívala křesťanská církev charakterizovaný zejména vznikem Papežského státu v 8.století.

V novověku pak zahájili Habsburkové budování obrovského středoevropského impéria, které vyústilo ve vznik Rakousko-Uherska. V 18. století pak nastal zlom v blahobytu a nárůstu obyvatelstva díky průmyslové revoluci.

Velkou ránou pro Evropu byla v letech 1914-1918 první světová válka, která znamenala podlomení evropské nadvlády na planetou, současně však také vznik dalších nových států. Druhá světová válka (1939-1945) pak definitivně zazdila evropskou moc a způsobila rozdělení Evropy na východní a západní blok. Typickým pro současnou Evropu je však nyní integrační proces, který vyvrcholil v roce 1993 vznikem Evropské unie. V současné době se na území Evropy nachází 46 nezávislých států.

Celý evropský světadíl je velmi členitý. Třetina její plochy je tvořena ostrovy a poloostrovy. Z ostrovů stojí za zmínku zejména na mapě nepřehlédnutelné Britské ostrovy, dále pak Nová země, Špicberky, Kypr a Farské ostrovy. Zapomenout nesmíme ani na Island, byť je od evropské pevniny značně vzdálen. Naopak přiřazovat k Evropě nemůžeme Grónsko přestože se jedná o autonomní část Dánského království.

Co se poloostrovů týká, můžeme na mapě Evropy rozpoznat hned čtyři výrazné výběžky, které v podstatě utvářejí členitost pevninské části. Jedná se o Skandinávský, Pyrenejský, Apeninský a Balkánský poloostrov.
Z geomorfologického hlediska je Evropa značně rozmanitá. V severní části Evropy ve Skandinávii najdeme horstva utvářená ve čtvrtohorách pevninským ledovcem a často přesahující hranici dvou tisíc metrů. V jižní částí kontinentu se pak táhne pásmo Alp, kde nalezneme i nejvyšší oficiálně uznanou horu Evropy Mont Blanc (4.810 m.n.m.). Několik let se však táhnou spory o tom, zda nejvyšší horou není kavkazský Elbrus s 5.648 metry. Dalších 59 vrcholů přesahující výšku 4.000 metrů je rozeseto po celých Západních Alpách, zejména ve Švýcarsku, nejhornatější zemi Evropy. I přes poměrně velkou koncentraci vysokých vrcholů, je průměrná nadmořský výška světadílu pouhých 290 metrů. Více než polovinu rozlohy totiž zaujímají nížiny. Nejnižším bodem Evropy je pak Kaspická proláklina nacházející se 28 metrů pod hladinou moře. Za zmínku také stojí poměrně velké množství činných sopek, nejvíce pak na Islandu a v jižní Evropě.

Evropský světadíl je typický poměrně hustou říční sítí, kdy největší řekou je ruská Volha (3531 km) ústící do bezodtokého Kaspického moře. To odvodňuje 20% Evropy, zbývajících 80% patří k úmoří Atlantského oceánu. V Evropě se nachází také spousta jezer, z nichž většina je ledovcového původu. Největší koncentrace jezer je ve Finsku, vždyť je také právem nazýváno „Zemí tisíce jezer“. Tím úplně největším jezerem je Ladožské jezero, nejhlubším pak Bajkal v Rusku.

Většina Evropy leží v mírném podnebném pásu členěném na přímořskou západní oblast s mírnou zimou i létem a východní kontinentální oblast s charakteristickými velkými rozdíly mezi létem a zimou. Zimy jsou dlouhé a chladné, léta pak velmi horská. Tady také můžeme nalézt nejsušší místo světadílu Astrachaň s pouhými 180mm srážek ročně. Střední Evropa se nachází v přechodném pásmu, kde se teplé léto se srážkami střídá se zimou s pravidelnou sněhovou pokrývkou.

Hospodářsky patří Evropa k nejvyspělejším oblastem na Zeměkouli. Průmyslová odvětví mají díky bohaté historii dlouhou tradici. Nejdůležitějším odvětvím průmyslu je strojírenství, z těžby nerostných surovin lze zmínit zejména hnědé a černé uhlí, zemní plyn, ropu a rudy.


Najdi zájezd na Zážitkovna.cz