platné pro všechny zájezdy a akce pořádané CK Kudrna v roce 2018 a 2019. Prosíme - udělejte radost našemu neoblíbenému úřednímu šimlíkovi a zakousněte se i do následujících řádků. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu a jejím uzavřením prohlašujete, že jste se s nimi seznámili.


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „smluvní podmínky“) upravují vztahy mezi společností KUDRNA s.r.o. se sídlem Vídeňská 297/99, 639 00 Brno, IČ 26246457, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40020 (dále jen „CK Kudrna“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“).

1.2. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK Kudrna se řídí především uzavřenou smlouvou o zájezdu, těmito smluvními podmínkami, a v otázkách těmito dokumenty neupravenými také platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen OZ). Tyto smluvní podmínky se nevztahují na poskytování služeb podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání.

1.3. V případě, že se uzavřená smlouva o zájezdu odlišuje od těchto smluvních podmínek, má přednost znění smlouvy o zájezdu.


2. Rezervace a uzavření smlouvy o zájezdu

2.1. Pokud nemáte čas přihlásit se ve chvíli, kdy se rozhodnete zájezd absolvovat, můžete si místo bezplatně na 3 pracovní dny zarezervovat. O rezervaci si můžete zažádat telefonicky, e-mailem nebo vyplněním formuláře "rezervace" na webových stránkách CK Kudrna na internetové adrese www.kudrna.cz. Za správnost uvedení údajů odpovídá zákazník.

2.2. Podání závazné přihlášky k zájezdu je možné prostřednictvím webových stránek CK Kudrna na internetové adrese www.kudrna.cz vyplněním „Objednávky zájezdu“. Pro vyjasnění případných problémů je třeba, aby zákazník do Objednávky zájezdu uvedl svůj kontaktní telefon. Za správnost uvedených údajů odpovídá zákazník.

2.3. Po zpracování Objednávky zájezdu je zákazníkovi nejpozději do 5 pracovních dnů na zvolenou e-mailovou či poštovní adresu zaslána smlouva / potvrzení o zájezdu. Zákazník je povinen pečlivě všechny údaje a objednané služby zkontrolovat. V případě, že jsou údaje v pořádku, uhradí zákazník do 5 pracovních dnů zálohovou platbu podle smlouvy o zájezdu.

2.4. Smlouva je závazně uzavřena okamžikem připsání zálohové platby na účet CK Kudrna. Zaplacením zálohy zákazník rovněž vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami a dále se Všeobecnými pojistnými podmínkami pojišťovny Allianz, a.s. dostupnými na adrese:

Zde si můžete prohlédnout dodatek smlouvy, který upravuje standartní smluvní podmínky s pojišťovnou Allianz v případě pojištění rizikových sportu a via ferraty

2.5. Účastníkem zájezdu s nárokem na poskytování služeb se zákazník stává až po zaplacení ceny zájezdu v plné výši. Pokud se tak nestane do stanovené doby (viz bod 3.6. těchto smluvních podmínek), je CK Kudrna oprávněna od smlouvy odstoupit a vyřadit zákazníka ze zájezdu. Zákazník bude o odstoupení od smlouvy písemně vyrozuměn a přijatá záloha, snížená o stornopoplatky (viz bod 3.8. těchto smluvních podmínek), mu bude vrácena.

2.6. Pokud zákazník podává přihlášku a uzavírá smlouvu za více osob, předpokládá CK Kudrna, že je zákazník k takovému jednání zmocněn. Stejně tak se předpokládá zmocnění ke sdělení osobních údajů takových osob. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu za všechny jím přihlášené osoby, a dále předat těmto osobám všechny informace a organizační pokyny týkající se zájezdu.

2.7. Podrobné pokyny k zájezdu zasílá CK Kudrna přibližně 2 týdny před konáním zájezdu elektronickou cestou.

2.8. Pokud chce zákazník dostat výše uvedené dokumenty (tj. smlouvu o zájezdu, povrzení o zájezdu a pokyny k zájezdu) v písemné podobě poštou, zaškrtne příslušné políčko v Objednávce zájezdu. V takovém případě zašle CK Kudrna tyto dokumenty na uvedenou adresu. Cena zájezdu bude navýšena o poštovné v souladu s platnými ceníky poskytovatele poštovních služeb.

2.9. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před zahájením zájezdu. Odstoupí-li z jiného důvodu než z důvodu porušení povinností ze strany CK Kudrna, je povinen zaplatit odstupné v podobě stornopoplatku podle bodu 3.8. těchto smluvních podmínek. Odstoupení od smlouvy je nutno podat písemně v některé z prodejen zájezdů CK Kudrna nebo poslat poštou na adresu KUDRNA s.r.o, Lidická 17, 602 00 Brno, případně elektronickou cestou na adresu  ck@kudrna.cz. Současně s odesláním odstoupení je nutno tuto skutečnost neprodleně oznámit telefonicky (na čísle 542 216 764 nebo 777 583 762). Pro výpočet výše stornopoplatku je rozhodující datum podání odstoupení v prodejně zájezdů nebo datum doručení odstoupení od smlouvy poštou, příp. elektronicky CK Kudrna.

2.10. CK Kudrna má právo odstoupit od smlouvy pouze v případě zrušení zájezdu (viz bod 6.1.) nebo porušení povinností ze strany zákazníka (viz bod 2.5.).

2.11. Zákazník je oprávněn postoupit smlouvu na jinou osobu, která splňuje podmínky účasti na zájezdu (dále jen „náhradník“). Náhradník musí mít platné cestovní doklady, být náležitě vybavený a připravený. Zákazník je povinen informovat CK Kudrna o postoupení smlouvy nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu. Spolu s oznámením je zákazník povinen doložit prohlášení náhradníka, že s postoupením smlouvy souhlasí. Oznámí-li zákazník postoupení smlouvy později, není CK Kudrna povinna změnu provést.

2.12. Při postoupení smlouvy je zákazník povinen uhradit poplatek ve výši 150 Kč a veškeré další náklady, které CK  Kudrna v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou. K zaplacení ceny zájezdu a dalších nákladů jsou zákazník a náhradník zavázáni společně a nerozdílně.


3. Cena zájezdu

3.1. Není-li uvedeno jinak, zahrnuje katalogová cena zájezdu kromě uvedených položek také daň z přidané hodnoty (DPH), poplatky za vstupní víza, všechny silniční poplatky, kopie mapek a informace na cestu. Cena zájezdu se hradí v českých korunách (CZK).

3.2. Zahraniční zákazníci mohou uhradit cenu zájezdu v eurech podle aktuálního kurzu ČNB přímo na eurový účet CK Kudrna. Aktuální kurz, číslo účtu a pokyny k platbě sděluje prodejna zájezdů CK Kudrna.

3.3. Ceny zahraničních zájezdů zahrnují pojištění léčebných výloh a zákonné pojištění cestovní kanceláře. Pojištění léčebných výloh nelze z ceny zájezdu vyjmout. Více v oddíle „Pojištění“ (viz kapitolu 5).

3.4. CK Kudrna si vyhrazuje právo snížit na poslední chvíli cenu zájezdu tak, aby byla vyšší pravděpodobnost jeho naplnění v případě, že je jeho konání ohroženo z důvodu malého počtu přihlášených, případně z jiných objektivních důvodů. Na takto zlevněné zájezdy již nelze uplatnit žádnou z jinak nabízených slev. Zákazníci, kteří již uhradili plnou cenu zájezdu, nemají nárok na vyplacení rozdílu mezi plnou a sníženou cenou, nerozhodne-li CK Kudrna jinak.

3.5. Ceny zájezdů jsou zpravidla kalkulovány se značným předstihem (ke dni 1. 11. 2017). Může se stát, že z objektivních příčin (zvýšení ceny dopravy nebo pohonných hmot, zvýšení ceny plateb spojených s dopravou, jako např. letištní, přístavní či jiné poplatky, nebo zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%) dojde i ke zvýšení ceny zájezdu. Dojde-li ke zvýšení ceny zájezdu, má zákazník právo do 5 dnů od oznámení této skutečnosti odstoupit od smlouvy a bude mu vrácena uhrazená platba bez stornovacích poplatků podle bodu 3.8. Neučiní-li tak, předpokládá se, že se zvýšením ceny souhlasí a je povinen rozdíl doplatit. O zvýšení ceny zájezdu je CK Kudrna povinna informovat zákazníky nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu.

3.6. Výše zálohy je u každého zájezdu uvedena konkrétní částkou v Kč. Zálohu je zákazník povinen uhradit do 5 pracovních dnů od zaslání smlouvy o zájezdu. Plnou cenu zájezdu je povinen doplatit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu. Při ceně zájezdu nepřesahující 3.000 Kč se záloha neplatí (není-li uvedeno jinak) a cena se hradí v plné výši do 5 pracovních dnů od zaslání smlouvy. U zájezdů v rámci ČR se vždy platí celá cena do 5 pracovních dnů od zaslání smlouvy.

3.7. U leteckých zájezdů je uváděná cena letenky pouze orientační a může se zvýšit i snížit.

3.8. Stornopoplatky jsou počítány z celkové ceny zájezdu uvedené ve smlouvě o zájezdu. Při výpočtu stornopoplatku se nezapočítává den zahájení zájezdu. CK je oprávněna účtovat následující stornopoplatky při odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, případně při jiném způsobu zrušení smlouvy bez důvodu na straně CK Kudrna nebo bez zásahu vyšší moci:

Doba před zahájením zájezdu Výše stornopoplatku
Více než 60 dnů 150 Kč
60 až 41 dnů skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20% z ceny zájezdu
40 až 21 dnů skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40% z ceny zájezdu
20 až 8 dnů skutečně vzniklé náklady, nejméně však 60% z ceny zájezdu
7 až 2 dny skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% z ceny zájezdu
1 den, případně odstoupení v den zahájení zájezdu, nedostavení se včas k odjezdu nebo přerušení účasti na zájezdu z vlastní vůle. 100% z ceny zájezdu

Počet dnů v této tabulce je počítán od prvního pracovního dne ode dne, kdy obdržíme informaci o zrušení vašeho zájezdů.

3.9. Při stornování letenek u leteckých zájezdů platí stornopodmínky příslušné letecké společnosti. Stornopoplatky se tedy počítají zvlášť dle jejich podmínek. Pro případ zrušení cesty ze zdravotních důvodů je možno při rezervaci letenek storno pojistit.

3.10. Při postoupení smlouvy o zájezdu na náhradníka (viz bod 2.11.) není původní zákazník povinen platit stornopoplatek.

3.11. Stornopoplatek ve výši 100% z ceny zájezdu je zákazník povinen zaplatit rovněž v případě, není-li mu umožněn odjezd z důvodu, že nemá platné nebo úplné cestovní doklady nebo je zjevně nedostatečně vybaven pro daný zájezd.

3.12. Při přehlášení na jiný zájezd do 60 dnů před odjezdem zájezdu původního, zaplatí zákazník poplatek 150 Kč a případné náklady, které již CK Kudrna vynaložila. Po tomto termínu je za změnu zájezdu účtován klasický stornopoplatek z původního zájezdu (viz tabulka výše). Toto platí i při změně termínu téhož zájezdu.


4. Slevy z ceny zájezdu

4.1. CK Kudrna poskytuje zákazníkům následující slevy z katalogových cen zájezdů:

4.1.1. Věrnostní (+): 5% (max. 500 Kč) pro majitele kudrnovské zákaznické karty – jinými slovy pro účastníky jakéhokoliv zahraničního zájezdu s Kudrnou, který absolvoval za posledních pět. Majitel zákaznické karty si rovněž při podávání přihlášky může vybrat dárek podle nabídky CK Kudrna.

4.1.2. Speciální věrnostní (+): 7% (max. 1000 Kč) pro majitele kudrnovské zákaznické karty, kteří dosáhnou obratu ročních objednávek zahraničních zájezdů nad 45.000 Kč. Sleva je platná následující 2 roky po dosažení požadovaného obratu.

PRAKTICKÉ DÁRKY K VĚRNOSTNÍ SLEVĚ
K odjezdu zájezdu vám dodáme vybraný dárek (aktuální přehled zde). Nabídka je však v průběhu roku obměňována, a proto si můžete objednat jen zboží, které je zde nabízeno ve chvíli, kdy odesíláte objednávku vašeho zájezdu. Dárek si nezapomeňte objednat v přihlašovadle!!!
SLEVY SE ZÁKAZNICKOU KARTOU
Dalším bonusem pro držitele kudrnovské zákaznické karty jsou slevy u našich partnerů.

4.1.3. Skupinová sleva pro všechny najednou přihlášené a zaplacené osoby na jedné smlouvě o zájezdu. Za skupinu vystupuje pouze jedna osoba, které budou zasílány veškeré materiály. Tato osoba je povinna zaplatit celou cenu zájezdu, která vyplývá z dané smlouvy o zájezdu. Rovněž odpovídá za to, že předá ostatním osobám přihlášeným stejnou smlouvou veškeré informace vztahující se k zájezdu, které obdrží. Odhlásí-li se ze zájezdu jeden či více členů skupiny a počet tím klesne pod stanovenou mez, nárok na tuto slevu pro zbývající zaniká a jsou povinni vzniklý rozdíl v ceně zájezdu doplatit.

 • skupina 6 až 14 osob – sleva 3% (max. 500 Kč/os + dárek jako při věrnostní slevě)
 • skupina 15 – 20 osob - sleva 5% (max. 500 Kč/os + dárek jako při věrnostní slevě)
 • skupina 21 osob a více - sleva 5% (max. 500 Kč/os + dárek jako při věrnostní slevě) + 1 osoba zdarma. V případě obsazení celého autobusu je CK Kudrna schopna zajistit úpravu programu, změnit nástupní místa a poskytnout další výhody, včetně dalšího snížení ceny. Je možné sjednat i jiný, než v katalogu uvedený termín.

4.1.4. Dětská: 10% (max. 1.000 Kč) pro děti do 14-ti let včetně, 20% speciální dětská – uvedena přímo u vybraných akcí. Pro uplatnění slevy je rozhodující věk dítěte v den skončení zájezdu.

4.1.5. Novomanželská (+): 10% (max. 500 Kč/os) pro páry oddané nejpozději 2 měsíce před zahájením zájezdu.

4.1.6. Kudrnovská (+): 100 Kč pro zákazníky s příjmením Kudrna (-ová).

4.1.7. Studentská: 10% (max. 500 Kč), podmínkou je předložení platné karty ISIC nebo jiného dokladu o studiu a věk do 26 let včetně.

4.1.8. Speciální studentská (uváděna také jako „studentská cena“) - uvedená přímo u vybraných akcí v katalogu nebo na www.kudrna.cz . Podmínkou je předložení platné karty ISIC nebo jiného dokladu o studiu a věk do 26 let včetně.

4.1.9. Turistická: 5% (max. 500 Kč) pro členy KČT. Podmínkou je předložení průkazu KČT.

4.1.10. Vánoční: 8% (max. 1.200 Kč) při podání přihlášky a zaplacení celé částky za zájezd do 15. 1. 2018. Sleva se vztahuje na všechny v tištěném katalogu publikované vícedenní zahraniční zájezdy s odjezdem od 1. 5. 2018. Slevu nelze kumulovat s dalšími slevami a nevztahuje se na příplatky, vstupy a služby stojící mimo katalogovou cenu zájezdu. Rozhodujícím datem je připsání celé částky na účet CK Kudrna.

4.2. CK Kudrna poskytuje také další slevy majitelům zákaznických a členských karet vybraných partnerů. Při nárokování takové slevy je nutné předložit kartu, její číslo a název napsat do Objednávky zájezdu.

4.3. Nárok na slevu je nutno uvést už při podávání přihlášky v Objednávce zájezdu. Slevu nelze uznat zpětně.

4.4. Vzájemně lze sčítat pouze takto označené slevy (+).

4.5. Slevy se týkají výhradně vícedenních zahraničních zájezdů, není-li uvedeno jinak.

4.6. U zimních zájezdů s uplatněnou zvýhodněnou cenou (dítě, junior, senior) již nelze nárokovat další slevu.

4.7. Pokud využijete platbu přes benefitní programy, nelze nárokovat žádnou slevu.


5. Pojištění

5.1. Uzavřením smlouvy o zájezdu vzniká ohledně zde uvedených druhů pojištění smluvní vztah mezi pojišťovnou a zákazníkem, CK Kudrna je pouze zprostředkovatelem pojistné smlouvy.

5.2. Pojištění léčebných výloh zajišťuje společnost Allianz a.s. Toto pojištění pokrývá náklady vynaložené na ošetření pojištěného, kterému se byl nucen podrobit v průběhu zájezdu, v důsledku nemoci či úrazu. Pojištění se vztahuje na vysokohorskou turistiku, cyklistiku, lezení po zajištěných cestách, lyžování, snowboarding, rafting atd. Pojištění se nevztahuje na lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdové tratě. Pro tyto aktivity je doporučeno připojištění (např. Připojištění Sport RISK, viz bod 5.5.) nebo členství v Rakouském alpském svazu Alpenverein.

5.2.1. Limity pojistného plnění:

Pojistná událost Limit
Ambulantní lékařské ošetření, léky a další zdravotní materiál, hospitalizace vč. Dopravy do nemocnice, léčba, diagnostika a operace, převoz nemocného do čr, repatriace, výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného Bez limitu
Akutní zubní ošetření 10.000 Kč
Výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného Max. 5 dní / 2.000 Kč/den
Rizika související s terorismem 1.500.000 Kč

5.2.2. Výjimky z pojištění: u osob starších 71 let včetně se pojistné zvyšuje o 100%, tzn. dvojnásobek pojistného (to jim bude doúčtováno do ceny zájezdu). I tak u těchto osob nejsou pojištěny následující sporty: ferraty všech náročností, vysokohorská turistika nad 3000m.n.m., kajak, kanoe a rafting s obtížností WW3 a vyšší, sjezd na horském kole (downhill). Nicméně se nam většinou daří tuto vyjímku o zmíněné aktivity rozšířit.

5.3. Zákonné pojištění cestovní kanceláře pro případ ekonomického úpadku podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, poskytuje společnost UNIQA pojišťovna a.s.. Doklad o pojištění zasílá CK Kudrna společně se zasláním smlouvy o zájezdu. Zákonné pojištění zaručuje zákazníkům uhrazení všech nákladů spojených s neplněním závazků cestovní kanceláře v případě jejího ekonomického úpadku.

5.4. Dobrovolné připojištění, které si lze objednat v Objednávce zájezdu, zahrnuje pojištění trvalých následků úrazu, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a doplňkové asistenční služby. Cena dobrovolného připojištění činí 10 Kč/osoba/den. Limity pojistného plnění jsou následující:

Pojistná událost Limit
Smrt následkem úrazu 200.000 Kč
Trvalé následky úrazu 400.000 Kč
Denní odškodné za dobu nezbytného léčení 100 Kč.
Všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného 20.000 Kč
Odpovědnost za škodu na životě a zdraví 2.000.000 Kč
Odpovědnost za škodu na věci 1.000.000 Kč (spoluúčast 5.000 Kč)
Doplňkové asistenční služby 35.000 Kč
Právní pomoc v zahraničí 35.000 Kč

5.5. Připojištění storna zájezdu lze sjednat nejpozději se zálohovou platbou zájezdu, případě s platbou doplatku (tj. nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu), pokud s tím CK Kudrna bude souhlasit. Cena připojištění činí 40 Kč/osoba/den.

Zvláštní pojistné podmínky Allianz pro pojištění stornovacích poplatků naleznete na tomto odkazu (str. 36 - 38). Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných smluvních podmínek CK Kudrna.

5.6. Připojištění Sport Risk se vztahuje na lyžování ve volném terénu při dodržení podmínek, že nepůjde o oblasti vyhlášené, trvale nebo dočasně, jako nepřístupné nebo s velmi vysokým rizikem lavinového nebezpečí. Cena připojištění je 150 Kč/osoba/den.

5.7. Změna pojistných podmínek

Vezměte, prosíme, na vědomí, že veškerá pojištění, která můžete prostřednictvím CK Kudrna spolu se smlouvou o zájezdu uzavřít, poskytuje Allianz pojišťovna, a. s. na základě svých pojistných podmínek. Pokud společnost Allianz pojišťovna, a.s. své pojistné podmínky změní, týká se tato změna od nabytí účinnosti i pojistných smluv uzavřených prostřednictvím CK Kudrna. Odkazy na pojistné podmínky obsažené v těchto obchodních podmínkách jsou pouze informativní. Aktuální znění pojistných podmínek je vždy dostupné na webových stránkách Allianz pojišťovny, a.s.


6. Zrušení a změna zájezdu

6.1. CK Kudrna má právo zrušit zájezd v případě nedosažení minimálního počtu účastníků nutného pro realizaci akce v souladu s nabídkou zájezdu. Zrušení zájezdu bude oznámeno co nejdříve, nejpozději však 7 dnů před plánovaným zahájením zájezdu.

6.2. V případě zrušení zájezdu nabídne CK Kudrna zákazníkům náhradní zájezd srovnatelného druhu a ceny (pokud je v možnostech CK Kudrna takový zájezd nabídnout) a bonus dle volby CK Kudrna, nebo vrátí platbu za zájezd v plné výši.

6.3. Zájezd je možné předčasně ukončit či úplně zrušit ještě před odjezdem v případě nepředvídané a neodvratitelné události jako je válka, povstání, živelná pohroma apod. („vyšší moc“).

6.4. Pokud vnější okolnosti donutí CK Kudrna změnit podmínky zájezdu, navrhne CK Kudrna zákazníkovi změnu smlouvy. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě pěti dnů od oznámení změny smlouvy. Pokud zákazník v této lhůtě od smlouvy neodstoupí, platí, že se změnou souhlasí.

6.5. Zejména si s ohledem na možné změny v letových či plavebních řádech CK Kudrna vyhrazuje právo posunu termínu autobusových zájezdů o 1 den a leteckých zájezdů až o 3 dny.


7. Práva a povinnosti zákazníka

7.1. Uzavřením smlouvy dává zákazník v souladu s § 84 OZ a s předpisy na ochranu osobních údajů souhlas s tím, aby byly pořízeny jeho obrazové snímky a zvukově obrazové záznamy a dále souhlas s tím, aby byly tyto snímky a záznamy užity k propagačním účelům CK Kudrna.

7.2. CK Kudrna odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu. Při nesplnění těchto povinností má zákazník nárok na náhradu škody, která mu vznikla.

7.3. Zákazník musí uplatnit právo na náhradu škody nejpozději do tří měsíců od skončení zájezdu, a to buď ústně či písemně. Při uplatnění reklamace uvede své jméno, příjmení, adresu a informace ohledně zájezdu podle bodu 7.4. Dále zákazník uvede, co od CK Kudrna požaduje. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího podání.

7.4. Při uplatňování práva na náhradu škody musí zákazník předložit uzavřenou smlouvu o zájezdu a oznámit datum události, ve které spatřuje porušení povinností ze smlouvy o zájezdu. Rovněž je povinen předložit policejní protokol, byla-li taková událost předmětem policejního vyšetřování, a dále veškeré další podklady vztahující se k předmětné události. Nemá-li zákazník k dispozici protokol ani jiné oficiální doklady, předloží vlastní prohlášení o průběhu událostí a pokud možno je opatří podpisy svědků.

7.5. Je-li reklamace vyhodnocena jako nedůvodná, bude zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí.

7.6. Součástí některých zájezdů je fyzicky náročný program. Každý z účastníků takového zájezdu musí sám posoudit, zda takový program zdravotně, technicky, komunikačně i jinak zvládne. Pokud kvůli špatně zvolené obtížnosti utrpí zákazník újmu, CK Kudrna za to nenese odpovědnost.

7.7. Uzavřením smlouvy o zájezdu, jejímž předmětem je vodácký program, prohlašuje zákazník, že umí plavat.

7.8. Zákazníci jsou povinni dodržovat pokyny ohledně maximální přípustné hmotnosti zavazadel (viz kapitolu 10, Přepravní řád) a na cyklozájezdech i pokyny týkající se bezpečné přepravy a úschovy jízdních kol. Za škody vzniklé zanedbáním dostatečné ochrany kola proti kontaktu s konstrukcí přívěsu či kolem jiného účastníka nenese CK Kudrna odpovědnost.

7.9. Každý účastník zájezdu musí mít platný cestovní doklad (cestovní pas, pro cesty do zemí Schengenského prostoru občanský průkaz). Jsou-li pro cestu nutná víza, vyřizuje je pro občany ČR CK Kudrna. Pouze v případech, kdy není možné vyřízení víz zprostředkovat, CK Kudrna zajistí veškeré informace a podklady pro vyřízení víz klientem. Za vydání víz nenese CK Kudrna odpovědnost. Cizím státním příslušníkům bude CK Kudrna co nejvíce nápomocna, ale zajistit vyřízení a platnost všech potřebných pasových, celních a vízových formalit jsou povinni sami.

7.10. Zákazník je povinen dodat potřebné dokumenty pro vyřízení vstupních víz řádně a včas (přesné termíny a podmínky jsou popsány v informacích, které zákazník obdrží v dostatečném předstihu). Pokud tak neučiní, je povinen si vyřídit vydání platných víz a dalších dokladů nutných pro vstup do země sám.


8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Zákazník:

 • souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, adresa elektronické pošty, mobilní či jiné telefonní číslo, číslo cestovního dokladu a jeho platnost, místo narození a název a adresa zaměstnavatele pro účely vízových anketních formulářů (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)
 • uvede své osobní údaje správně a pravdivě
 • bez zbytečného odkladu informuje CK Kudrna o změně ve svých osobních údajích
 • potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů
 • souhlasí se zpracováním osobních údajů ze strany CK Kudrna, a to pro účely realizace práv a plnění ze smlouvy o zájezdu a dále pro účely marketingových aktivit, zasílání informací, obchodních sdělení a nabídek zákazníkovi
 • pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může kdykoliv
  • požadovat od CK Kudrna vysvětlení, a ta je povinna ho bezodkladně poskytnout
  • požadovat na CK Kudrna odstranění takto vzniklého stavu (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů)
  • nevyhoví-li CK Kudrna oprávněné žádosti dle předcházejících bodů, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, což nijak nevylučuje či neomezuje jeho zákonné právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo či využít veškeré další právní možnosti ochrany svých zákonem zaručených práv

8.3. CK Kudrna

 • prohlašuje, že je platně registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • zajistí, že budou osobní údaje zabezpečeny proti zneužití
 • může zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele, o čemž zákazníka vyrozumí
 • bude zpracovávat osobní údaje po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem
 • poskytne na žádost zákazníka informaci o zpracování jeho osobních údajů, přičemž CK Kudrna může za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Práva a povinnosti CK Kudrna a jejích průvodců

9.1. Vedoucí zájezdu je oprávněn zakázat individuální program, popř. vyloučit účastníka z části programu, pokud jeho zdravotní stav, zkušenosti, znalosti či vybavení neodpovídají jeho náročnosti. Ve zcela mimořádných případech (vulgární chování vůči ostatním účastníkům či místním obyvatelům, soustavné nedodržování pokynů personálu a z něj plynoucí narušování programu zájezdu, nadměrná konzumace alkoholu či zneužívání omamných látek, porušování právních předpisů apod.) může být účastník vyloučen ze zájezdu či předán vyšetřovacím orgánům příslušného státu.

9.2. S ohledem na momentální fyzický, psychický a zdravotní stav účastníků, nepříznivé počasí a další okolnosti může vedoucí zájezdu plánovaný program omezit, zrušit či jej nahradit programem jiným.

9.3. CK Kudrna neodpovídá za nepříznivé následky neodvratitelných a nepředvídatelných přírodních, politických, civilních, dopravních a dalších událostí a stavů, které nemůže ovlivnit. V takovém případě zrušení zájezdu z těchto důvodů se CK Kudrna zavazuje vrátit přijatou zálohu, sníženou o již prokazatelně realizované výdaje.

9.4. Nutná změna programu v průběhu zájezdu je vyhrazena a je v pravomoci vedoucího zájezdu.

9.5. Zákazník výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že CK Kudrna je oprávněna v souladu s § 84 a násl. občanského zákoníku kdykoliv v průběhu zájezdu pořizovat obrazové (zejména fotografické), zvukové a audiovizuální záznamy, na nichž může být zachycena i podoba a projevy zákazníka. CK Kudrna je oprávněna všechny pořízené záznamy v průběhu zájezdu i kdykoliv po jeho skončení v nezbytné míře retušovat i jinak upravovat a v původní či pozměněné podobě je zveřejňovat pro účely propagace, nabízení a poskytování svých služeb. Zákazník tímto dává CK Kudrna svolení s rozšiřováním své podoby ve smyslu § 85 občanského zákoníku. Záznamy včetně podoby zákazníka mohou být rozšiřovány ve všech druzích propagačních materiálů CK Kudrna (tištěné katalogy, letáky, webové stránky, sociální sítě, newslettery apod.), a to všemi v úvahu připadajícími způsoby, samostatně nebo ve spojení s jinými záznamy, díly a prvky. Všechny souhlasy uvedené v tomto ustanovení jsou uděleny v územně a množstevně neomezeném rozsahu, jakož i na neomezenou dobu, resp. až do jejich případného odvolání ze strany zákazníka v souladu s § 87 občanského zákoníku. Všechny souhlasy jsou zákazníkem udělovány bezplatně.


10. Přepravní řád

10.1. Základní ustanovení

10.1.1.  Tento přepravní řád platí pro přepravu osob a věcí nepravidelnou hromadnou přepravou osob, kterou zajišťuje CK Kudrna v rámci pořádání zájezdů, případně také pouze jako jednotlivou službu cestovního ruchu ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. a stanoví práva a povinnosti osoby přepravované (dále jen „zákazník“) a CK Kudrna (dále jen CK).

10.1.2. Přepravu poskytne CK zákazníkovi, který se prokáže platnou smlouvou, na základě které je taková přeprava sjednána. Zákazník se při převzetí smlouvy přesvědčí, zda byla sjednána podle jeho požadavků.

10.1.3. Za splnění smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než smluveném rozsahu, došlo-li v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami k oprávněnému vyloučení zákazníka z přepravy řidičem nebo osobou CK, (dále jen „pověřená osoba“).

10.1.4. Zákazník může ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení a to místo, které je mu přiděleno řidičem nebo pověřenou osobou.

10.1.5. Přeprava zvířat je na nepravidelné hromadné přepravě pořádané CK vyloučena.

10.2. Přeprava zavazadel

10.2.1. Jako příruční zavazadlo má zákazník právo vzít s sebou do vozidla bezplatně maximálně 1 příruční zavazadlo (snadno přenosné věci), které zákazník má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem klienta. Příruční zavazadlo nesmí přesahovat rozměry 20 x 30 x 40 cm. Ostatní zavazadla musí být umístěna v zavazadlovém prostoru.

10.2.2. Bezplatně lze pro jednoho zákazníka přepravit v zavazadlovém prostoru 2 zavazadla, jejichž rozměry v součtu nepřesahují 30 x 60 x 100 cm a jejichž celková hmotnost (obě zavazadla) nepřesahuje 20 kg.

10.2.3. Zavazadla neodpovídající výše uvedeným podmínkám se přepravují pouze v případě, že je jejich přeprava sjednána smlouvou o zájezdu, ve které je takové zavazadlo specifikováno. V takovém případě je přeprava nestandardního zavazadla zpoplatněna částkou rovnající se 30% ceny přepravy.

10.2.4. Zákazník je povinen zkontrolovat uložení všech svých cestovních zavazadel v zavazadlovém prostoru. Zákazník je povinen nahlásit řidiči přepravu cenného cestovního zavazadla, jehož hodnota přesahuje 8 000 Kč, nebo zavazadla vyžadujícího uložení v určité poloze, případně zavazadla vyžadující nestandardní způsob manipulace. Takové nahlášení je nutno učinit výhradně písemně a musí obsahovat identifikaci zákazníka (jméno, příjmení, popř. č. smlouvy), stručný popis zavazadla a celkovou hodnotu věcí v něm uložených. Cestovní zavazadla, jejichž hodnota přesahuje 30 000 Kč, nejsou k přepravě přijímána.

10.2.5. Zavazadla v zavazadlovém prostoru musí být označena jménem a příjmením cestujícího nebo jiným způsobem, podle kterého by bylo možné jednoznačně určit vlastníka zavazadla. Povinnost označit zavazadlo přísluší zákazníkovi. Zajišťování bezpečné manipulace s těmito zavazadly a dohled na ně přísluší zákazníkovi.

10.2.6. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, není-li stanoveno jinak.

10.3. Poškození a ztráta cestovního zavazadla, náhrada škody je řešena následovně:

10.3.1. Dojde-li ke ztrátě cestovního zavazadla nebo zjistí-li zákazník při výdeji cestovního zavazadla zjevnou porušenost nebo neúplnost cestovního zavazadla nebo okolnosti tomu nasvědčující, požádá ihned řidiče nebo pověřeného pracovníka o zjištění stavu cestovního zavazadla a o sepsání zápisu. Tento zápis tvoří spolu se smlouvou o zájezdu nezbytnou součást žádosti o náhradu škody, která musí být uplatněna písemně.

10.3.2. Při úplné ztrátě cestovního zavazadla má zákazník právo na vrácení zaplaceného přepravného za zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného cestovního zavazadla.

10.3.3. Při poškození cestovního zavazadla má zákazník právo na náhradu škody, která odpovídá škodě vzniklé na cestovním zavazadle, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě cestovního zavazadla.

10.3.4. Odškodnění v případě ztráty cestovního zavazadla nebo škody na cestovním zavazadle způsobené, nemůže převyšovat částku 8 000 Kč za jedno cestovní zavazadlo, pokud zákazník nepředloží písemný doklad o nahlášení hodnoty zavazadla řidiči podle tohoto přepravního řádu. V případě, že toto prokáže, je výše škody omezena částkou uvedenou v tomto přepravním řádu.

10.3.5. CK neodpovídá za škodu na přepravovaném cestovním zavazadle, pokud ztráta, poškození nebo zpožděný výdej cestovního zavazadla byly způsobeny za těchto podmínek:

 • obal neodpovídá povaze přepravované věci, k poškození zavazadla došlo pouhým tlakem jiných zavazadel,
 • obsahem cestovního zavazadla jsou věci, které obsahem cestovního zavazadla být nesmějí, např. živá zvířata, potraviny a nápoje, v takových obalech, které nejsou odolné vůči pádu či tlaku, snadno zkazitelné věci, a jestliže byl obsah cestovního zavazadla nepravdivě deklarován,
 • obsahem cestovního zavazadla jsou peníze, ceniny, osobní doklady, cennosti,
 • nastaly okolnosti, jimiž jsou živelné pohromy nebo jednání třetích osob, které dopravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí,
 • jednáním zákazníka, které má za následek poškození nebo ztrátu jeho přepravovaného cestovního zavazadla.

10.3.6. CK nemá žádnou odpovědnost za příruční zavazadla a věci, které jsou přepravovány v prostoru pro cestující.

10.4. Povinnosti CK a zákazníka

10.4.1. CK je v zájmu zajištění bezpečnosti a řádné péče o zákazníky při poskytování přepravních služeb povinna zajistit zejména:

 • pořádek, čistotu a klid ve vozidle
 • takový způsob používání reprodukčních zařízení ve vozidle, který by nebyl na obtíž klientům, s výjimkou zařízení sloužících k informaci klientů

10.4.2. Zákazník je při přepravě povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních klientů, pořádek a klid ve vozidle nebo působit rušivě na osádku vozidla při výkonu dopravní služby nebo na ostatní zákazníky. Zákazníkovi není při přepravě zejména dovoleno:

 • mluvit za jízdy na řidiče,
 • otvírat za jízdy dveře vozidla,
 • zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo jiného člena osádky a v prostoru, který znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla,
 • bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,
 • kouřit ve vozidle,
 • chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat ostatní zákazníky jiným nevhodným chováním,
 • používat hlasitě mobilní telefony,
 • znečisťovat nebo poškozovat vozidlo.

10.4.3. Zákazník je povinen uposlechnout a dbát pokynů a příkazů řidiče a pověřených osob udílených k zajištění bezpečné, klidné a plynulé přepravy (zejména pokynů týkajících se bezpečnostních pásů, bezpečného uložení zavazadel v prostoru pro přepravu cestujících, pohybu po autokaru a v jeho bezprostředním okolí, pokynů při manipulaci se zavazadly atp.). Zákazník může nastoupit do vozidla nebo z něj vystoupit jen na zastávce. Jsou-li ve vozidle označeny vchody a východy, musí zákazník pro výstup nebo nástup použít dveře podle jejich označení. Přednost mají vystupující zákazníci před nastupujícími. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo plánovanou zastávku, může zákazník vystoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby. Vyžadují-li to provozní důvody, je zákazník povinen na pokyn pověřené osoby nebo řidiče z vozidla vystoupit a do vozidla opět nastoupit.

10.4.4. Zákazník, který byl vyloučen z přepravy pověřenou osobou, nemá právo na vrácení zaplaceného jízdného.

10.5. Přeprava sportovního vybavení

10.5.1. Pokud CK Kudrna nabízí i možnost přepravy sportovního vybavení (jízdní kola vč. elektrokol, tandemů a vícemístných kol, koloběžky, lyže, snadno přenosné lodě apod.), je to v popisu zájezdu vždy výslovně uvedeno. Přeprava může být placená nebo může být zahrnuta v ceně zájezdu. Pro přepravu tohoto vybavení se neuzavírá zvláštní přepravní smlouva.

10.5.2. CK Kudrna přijímá k přepravě sportovního vybavení pouze předměty o ceně maximálně 50.000 Kč. Vybavení překračující tuto hodnotu je zákazník povinen nahlásit, v opačném případě CK Kudrna nebo přepravce nemusí takové vybavení k přepravě přijmout.

10.5.3. Zákazník je povinen v případě potřeby zajistit výpomoc při nakládce a vykládce vybavení. Zákazník je dále povinen využít pro ochranu sportovního vybavení před poškozením veškeré obaly a další ochranné prvky, které má k dispozici.

10.5.4. Při poškození vybavení má zákazník nárok na náhradu prokázané vzniklé škody, nejvýše však do maximální hodnot vybavení uvedené v článku 10.5.2. Nárok zákazníka na náhrady škody se snižuje v případě, že k poškození došlo z důvodu porušení tohoto přepravního řádu, případně že porušení přepravního řádu vedlo ke zvětšení škody.“


11. Informace k letecké dopravě

11.1. Je-li součástí zájezdu letecká doprava, bude zákazník o dopravci informován při provedení rezervace. Pokud informace o dopravci není v době provedení rezervace dostupná, bude zákazníkovi sdělen pravděpodobný dopravce. O skutečném dopravci bude informován zákazník, jakmile bude dopravce s konečnou platností určen.

11.2. Při změně v osobě dopravce bude zákazník informován co nejdříve.

11.3. V případě, že bude letecký dopravce zařazen na tzv. černou listinu dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v zemích EU, bude zákazníkovi nabídnuto vrácení peněz nebo přesměrování letu. Aktuální černá listina je dostupná na tomto odkazu.


12. Závěrečná ustanovení

Je-li některé ustanovení smluvních podmínek nebo smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.