Připojištění storna letenek

Za zážitky bez obav
výběr zájezdu
 Zvolte typ zájezdu
Destinace
 Zvolte destinaci
Termín
Odjezd
+/-
Návrat
+/-
Cena
Cena od
Cena do
Ubytování

Strava

Doprava


Náročnost
Náročnost

Připojištění storna letenek

K letence si můžete sjednat připojištění storna u Generali Česká Pojišťovna, které kryje 100% naúčtovaného storno poplatku. Pojištění je nutné sjednat v den vystavení letenky. Výše pojistného se odvíjí od ceny letenky.

Letenky v ceně do 10.000 Kč lze připojistit za 450 Kč.
Letenky v ceně nad 10.000 Kč lze připojistit za 850 Kč.

Pojištění storna letenky kryje následují situace:

Pojistnou událostí je storno cesty, které nastalo v pojistné době z důvodu:

  • úmrtí pojištěného;
  • úmrtí příbuzného pojištěného nebo spolucestujícího pojištěného;
  • nově vzniklé závažné poruchy zdraví pojištěného nebo nejbližšího příbuzného pojištěného nebo spolucestujícího pojištěného, která mu zabránila v nástupu na cestu a pojištěný by musel cestovat sám;
  • nově vzniklé lehké poruchy zdraví pojištěného nebo spolucestujícího pojištěného, která mu zabránila v nástupu na cestu a pojištěný by musel cestovat sám;
  • ztráty zaměstnání pojištěného;
  • vydaného nedoporučení ministerstva zahraničních věcí vycestovat do cílové země pojištěného z důvodu válečného stavu, občanských nepokojů, stávek a celkového zhoršení politické situace v cílové zemi, který by mohl ohrozit zdraví nebo život pojištěného;
  • živelní události, která nastala v pojistné době v cílovém místě cesty v zahraničí, a její vznik je oficiálně potvrzen Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo obdobnou institucí, a která znemožňuje pojištěnému uskutečnit plánovanou cestu. Zároveň se dá předpokládat, že tato událost bude trvat ještě 7 dní před nastoupením na cestu nebo její následky vylučují pobyt v cílovém místě zahraniční cesty. Živelní událost je ničivé působení přírodních sil. Jde o požár, výbuch, přímý úder blesku, vichřici o síle větru min. 75km/h, povodeň, záplavu, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, pád lavin, stromů nebo stožárů, vulkanickou činnost, zemětřesení o síle min. 6. stupňů mezinárodní Mercalliho stupnice;
  • živelní události v místě bydliště pojištěného, pokud pojištěný prokáže, že je nezbytně nutná jeho přítomnost při odstranění následků události;
  • krádeže vloupáním do místa bydliště pojištěného nebo do podniku, který je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného, pokud pojištěný prokáže, že je nezbytně nutná jeho přítomnost při vyšetřování krádeže a odstraňování následků události. Krádež vloupáním je vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím síly.