Všeobecné obchodní podmínky

Za zážitky bez obav
výběr zájezdu
 Zvolte typ zájezdu
Destinace
 Zvolte destinaci
Termín
Odjezd
+/-
Návrat
+/-
Cena
Cena od
Cena do
Ubytování

Strava

Doprava


Náročnost
Náročnost

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro smlouvy o zájezdu

Tyto všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře KUDRNA (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o zájezdu uzavřené mezi naší společností:
KUDRNA s.r.o., se sídlem Vídeňská 297/99, Štýřice, 639 00 Brno
IČ: 26246457
DIČ: CZ26246457
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40020
adresa pro doručování: Vídeňská 297/99, Štýřice, 639 00 Brno
telefonní číslo: +420 542 216 764
kontaktní e-mail: ck@kudrna.cz

jako pořadatelem
a vámi (fyzickou či právnickou osobou) jako zákazníkem.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují naše vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a plnění smlouvy o zájezdu (nebo jen „smlouvy“). Námi pořádané zájezdy prezentujeme na online portálu umístěném na webovém rozhraní www.kudrna.cz (dále jen „webové rozhraní“) nebo v katalogu. Upozorňujeme, že pokud ve smlouvě o zájezdu není výslovně uveden opak, tak součástí smlouvy není zajištění letecké dopravy na místo zahájení zájezdu a z místa ukončení zájezdu. V případě vašeho zájmu o pomoc se zajištěním letenek zvolte takovou možnost v objednávkovém formuláři, pomoc se zajištěním letenek se řídí speciálními obchodními podmínkami, ani v takovém případě však letenky neposkytuje naše společnost, jedná se pouze o pomoc se zajištěním letenek.
1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na poskytování služeb cestovního ruchu podnikatelům za účelem dalšího nabízení těchto služeb. Nejste-li spotřebitelem (fyzickou osobou objednávající zájezd mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání), nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.
1.3. V případě, že se uzavřená smlouva o zájezdu odlišuje od těchto obchodních podmínek, má přednost znění smlouvy o zájezdu.
1.4. Náš právní poměr se řídí smlouvou o zájezdu, těmito obchodními podmínkami, Zásadami ochrany osobních údajů, obchodními podmínkami Uniqa a.s., podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší vzájemné komunikaci zejména při uzavírání smlouvy, a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cestovním ruchu“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
1.5. Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.
1.6. Objednáním zájezdu a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. V případě, že si od nás vypůjčíte cestovní vybavení, přijetím těchto obchodní podmínek zároveň souhlasíte s tím, že smlouva o pronájmu vybavení se bude řídit podmínkami uvedenými v čl. 10 těchto obchodních podmínek.

2. REZERVACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU
2.1. Na webovém rozhraní a v katalogu je uveden seznam zájezdů včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých zájezdů (destinace, termín, program apod.). Zájezdy nejsou primárně určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu. Patříte-li mezi osoby s omezenou schopností pohybu, konzultujte s námi ještě před uzavřením smlouvy o zájezdu, zda je pro vás zvolený zájezd vhodný.
2.2. Prezentace zájezdů je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste podali objednávku a aby došlo k potvrzení objednávky z naší strany. Vyhrazujeme si právo neuzavřít s Vámi smlouvu o zájezdu, zejména pokud je nám na základě Vaší dřívější účastí na zájezdu známo, že Vaše účast může narušit řádný průběh zájezdu, anebo nesplňujete fyzické předpoklady pro účast zájezdu ve smyslu čl. 6.3 obchodních podmínek.
2.3. V případě vašeho zájmu o vybraný zájezd nás můžete kontaktovat prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním objednávky zájezdu), telefonicky nebo e-mailem a zájezd bezplatně na 72 hodin rezervovat. Rezervace není závaznou objednávkou zájezdu.
2.4. Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdržíte všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona o cestovním ruchu, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.
2.5. Upozorňujeme, že informace u zájezdů uvedené na webovém rozhraní nebo v katalogu se nemusí shodovat s informacemi od Ministerstva zahraničních věcí České republiky k cestování do jednotlivých států, což doporučujeme vzít v potaz před podáním závazné objednávky.
2.6. Podání závazné objednávky zájezdu je možné prostřednictvím webového rozhraní nebo osobně v naší provozovně vyplněním formuláře závazné objednávky, nebo jiným způsobem, který aktuálně nabízíme. Závaznou objednávku prostřednictvím webového rozhraní učiníte stisknutím tlačítka „Závazně objednat“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e mailem.
2.7. Do pěti pracovních dnů od obdržení závazné objednávky vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo na poštovní adresu (pokud o tuto možnost zažádáte) zasláno (příp. osobně předáno při uzavírání smlouvy osobně) potvrzení včetně dalších dokumentů tvořících smlouvu. Tímto potvrzením je uzavřena smlouva o zájezdu. Prosíme o kontrolu údajů ve smlouvě, v případě nesrovnalostí nás bezodkladně informujte. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.
2.8. Pokud uzavíráte smlouvu o zájezdu za více osob, prohlašujete, že jste k uzavření smlouvy a k výkonu souvisejících práv a povinností včetně úhrady ceny zájezdu za tyto osoby zmocněni. Dále se zavazujete předat těmto osobám všechny informace a organizační pokyny týkající se zájezdu.
2.9. Podrobné pokyny k zájezdu, které nejsou obsaženy v potvrzení o zájezdu, vám zašleme na váš e-mail nebo v tištěné podobě na vaši adresu, pokud o to zažádáte (v takovém případě je cena zájezdu navýšena o náklady s tím související) nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu. Dojde-li k uzavření smlouvy v době kratší než 7 dní před zahájením zájezdu, zašleme vám informace a pokyny podle první věty při uzavření smlouvy.
2.10. Jméno, adresa, telefonní číslo, elektronická adresa a případně faxové číslo našeho průvodce, místního zástupce, kontaktního místa nebo jiné služby, která vám umožní nás (event. i případného zprostředkovatele zájezdu) urychleně kontaktovat, účinně s námi komunikovat, požádat o pomoc, ocitnete-li se v nesnázích nebo vytknout vadu zájezdu, vám budou poskytnuty při zahájení zájezdu.
2.11. Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.
2.12. Zájezdy jsou poskytovány v rámci skupiny, přičemž přibližná velikost skupiny je dle způsobu dopravy u autobusových zájezdů 37-44 osob, leteckých zájezdů 4-16 osob, mikrobusových zájezdů 7 osob (v případě více mikrobusů se počet osob násobí) a u vlastní dopravy do 24 osob. U zájezdů s horským vůdcem je velikost skupinky 2-6 osob. Informace o minimálním počtu účastníků pro uskutečnění zájezdu naleznete v čl. 5.7.
2.13. Služby cestovního ruchu v rámci zájezdu vám budou poskytovány v českém, příp. slovenském jazyce (v závislosti na osobě průvodce).
2.14. Dokumenty tvořící smlouvu Vám budou zaslány e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.
2.15. Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

3. CENA ZÁJEZDU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Před podáním závazné objednávky vám bude sdělena konečná cena zájezdu obsahující veškeré daně, cla a poplatky (zejména poplatky za vstupní víza a silniční poplatky), kopie mapek a informace na cestu. V ceně zahraničních zájezdů je rovněž zahrnuto cestovní pojištění (dle čl. 8 obchodních podmínek) a zákonné pojištění cestovní kanceláře. Tato pojištění nelze z ceny zájezdu vyjmout, pokud není ujednáno jinak. V ceně zájezdu není zahrnuta letecká doprava na místo zahájení zájezdu a z místa ukončení zájezdu, jelikož ta není součástí smlouvy o zájezdu (pokud ve smlouvě o zájezdu není výslovně uveden opak) a případně další platby, které jsou viditelně uvedeny v popisu zájezdu před uzavřením smlouvy.

3.2. Ve výjimečných případech z objektivních příčin může dojít k dodatečnému (jednostrannému) zvýšení ceny zájezdu. V takovém případě vás o zvýšení ceny budeme informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději 20 dnů před zahájením zájezdu a vy jste povinni nám toto navýšení ceny zájezdu uhradit do 7 dnů od doručení takové informace. Ke zvýšení ceny zájezdu může dojít v následujících případech:

 • Zvýšení ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot. V případě, že dojde k navýšení ceny dopravy, zejména v důsledku navýšení průměrné ceny pohonných hmot, jsme oprávnění zvýšit cenu zájezdu, přičemž navýšení ceny zájezdu bude stanoveno částkou odpovídající zvýšení našich nákladů na obstarání dopravy a dalších nákladů s tím souvisejících.
 • Zvýšení plateb za plnění poskytovaná podle smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků. Jsme oprávněni zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu.
 • Zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu nebo zvýšení daní. Jsme oprávněni zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentu navýšení, přičemž, není-li uvedeno ve smlouvě stanoveno jinak, je cena zájezdu vypočítána dle směnného kurzu vyhlášeného ČNB ke dni uzavření smlouvy o zájezdu.
Pokud dojde v době mezi uzavřením smlouvy a zahájením zájezdu ke snížení výše uvedených nákladů, máte právo na snížení ceny zájezdu. O snížení ceny vás budeme informovat bez zbytečného odkladu a vrátíme vám po odečtení skutečných administrativních nákladů částku, o kterou bude cena zájezdu ponížena. Skutečné administrativní náklady vám v případě zájmu doložíme.
3.3. Cenu zájezdu můžete uhradit v českých korunách (CZK), případně také v eurech (EUR). Pro bližší informace o možnosti platby v eurech se na nás obraťte.
3.4. Cenu lze uhradit zejména osobně v hotovosti v některé z našich prodejen zájezdů, platební kartou, online platbou, převodem či vložením částky na náš bankovní účet, složenkou nebo pomocí benefitních programů, a to zpravidla dvoufázově – formou zálohy a následného doplatku ceny. Zálohu jste povinni uhradit do pěti pracovních dnů od uzavření smlouvy, a to dle pokynů uvedených v zaslaném potvrzení. Doplatek ceny jste pak povinni uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu. Pokud je smlouva uzavřena v bližším termínu, je termín splatnosti ceny zájezdu určen individuálně v potvrzení zájezdu. U zájezdů, jejichž cena nepřesahuje 3.000,- Kč a u vnitrostátních zájezdů se hradí celá cena do pěti pracovních dnů od uzavření smlouvy. Další způsoby platby a podrobnější informace k platbě jsou uvedeny na webovém rozhraní (https://www.kudrna.cz/jak-se-prihlasit-na-zajezd/), a dále v průběhu objednávání zájezdu.
3.5. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

4. SLEVY Z CENY ZÁJEZDU
4.1. Poskytujeme následující slevy z cen zájezdů uvedených na webovém rozhraní nebo v katalogu. Předpokladem pro poskytnutí slevy je její uplatnění před podáním závazné objednávky:
 • Věrnostní (+): 5 % (max. 500,- Kč) pro majitele kudrnovské zákaznické karty, jimiž jsou všichni účastníci jakéhokoliv našeho zahraničního zájezdu, který absolvovali za posledních pět let. Majitel zákaznické karty může využívat slevy u našich partnerů.
 • Speciální věrnostní (+): 7 % (max. 1000,- Kč) pro majitele kudrnovské zákaznické karty, kteří dosáhnou obratu ročních objednávek zahraničních zájezdů nad 45.000,- Kč. Sleva je platná následující 2 roky po dosažení požadovaného obratu.
 • Skupinová sleva pro všechny osoby na jedné smlouvě o zájezdu dle článku 2.8 obchodních podmínek za předpokladu společné úhrady ceny zájezdu. Odhlásí-li se ze zájezdu jeden či více členů skupiny a počet tím klesne pod stanovenou mez, nárok na tuto slevu pro zbývající zaniká a vzniká povinnost rozdíl v ceně zájezdu doplatit.
  • skupina 6–14 osob – sleva 3 % (max. 500,- Kč/os )
  • skupina 15–20 osob – sleva 5 % (max. 500,- Kč/os )
  • skupina 21 osob a více – sleva 5 % (max. 500,- Kč/os ) + 1 osoba zdarma. V případě obsazení celého autobusu jsme schopni zajistit úpravu programu, změnit nástupní místa a poskytnout další výhody, včetně dalšího snížení ceny. Je možné sjednat i jiný než v katalogu uvedený termín.
 • Dětská: 10 % (max. 1.000,- Kč) pro děti do čtrnácti let včetně, 20 % speciální dětská – uvedena přímo u vybraných zájezdů. Pro uplatnění slevy je rozhodující věk dítěte v den skončení zájezdu.
 • Novomanželská (+): 10 % (max. 500,- Kč/os) pro páry oddané nejpozději 2 měsíce před zahájením zájezdu.
 • Studentská: 10 % (max. 500,- Kč), podmínkou je předložení platné karty ISIC nebo jiného dokladu o studiu a věk do 26 let včetně, speciální studentská (uváděna také jako „studentská cena“) - uvedená přímo u vybraných zájezdů.
 • Turistická: 5 % (max. 500,- Kč) pro členy KČT. Podmínkou je předložení průkazu KČT.
 • Vánoční: 10 % (max. 1.000,- Kč) při podání objednávky a zaplacení celé ceny zájezdu do 5. 1. Sleva se vztahuje na všechny v tištěném katalogu publikované vícedenní zahraniční zájezdy s odjezdem od 1. 5. Slevu nelze kombinovat s dalšími slevami a nevztahuje se na příplatky, vstupy a služby stojící mimo katalogovou cenu zájezdu. Rozhodujícím datem je připsání celé ceny zájezdu na náš účet. Sleva je uznaná jen při uhrazení celé částky hotovostně, kartou, bankovním převodem či online platbou. 
4.2. Vzájemně lze sčítat pouze takto označené slevy (+). Při objednání již zlevněného zájezdu na webovém rozhraní nelze uplatnit žádnou další slevu.
4.3. Poskytujeme také další slevy majitelům zákaznických a členských karet vybraných partnerů. Při nárokování takové slevy je nutné předložit kartu, její číslo a název napsat do objednávky zájezdu.
4.4. Nárok na slevu je nutno uvést už při podávání objednávky zájezdu. Slevu nelze uznat zpětně.
4.5. Slevy se týkají výhradně vícedenních zahraničních zájezdů, není-li uvedeno jinak.
4.6. Pokud využijete způsob platby přes benefitní programy, nelze nárokovat žádnou slevu.

5. ZMĚNA A ZÁNIK SMLOUVY O ZÁJEZDU
5.1. Jste oprávněni postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu, která splňuje podmínky účasti na zájezdu (dále jen „náhradník“). Jste povinni nás o postoupení smlouvy včas informovat v textové podobě, nejpozději do sedmi dnů před zahájením zájezdu (v případě pozdějšího uzavření smlouvy o zájezdu bez zbytečného odkladu), a doložit nám prohlášení náhradníka o souhlasu s postoupením smlouvy a o splnění podmínek účasti na zájezdu, a dále také uhradit účelně vynaložené náklady s postoupením smlouvy vzniklé na naší straně. Spolu s náhradníkem jste k zaplacení doplatku ceny zájezdu a dalších nákladů zavázáni společně a nerozdílně.
5.2. Kdykoliv před zahájením zájezdu máte právo odstoupit od smlouvy. Nárok na vrácení ceny zájezdu bez stornopoplatku máte pouze v případě odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností z naší strany nebo v případě, že v místě zájezdu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na vaši přepravu na zájezd (v tomto případě ale nemáte nárok na náhradu škody). Vezměte na vědomí, že o nevyhnutelné a mimořádné okolnosti ve smyslu předchozí věty se nejedná v případě změny pasových a vízových požadavků pro cestu, změny zdravotních požadavků pro čerpání zájezdu (například testy, karanténa, očkování) nebo změny (ne)doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR k vycestovaní do cílové destinace zájezdu. Odstoupíte-li z jiného důvodu než z důvodu porušení povinností z naší strany nebo z důvodu, kdy v místě zájezdu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na vaši přepravu na zájezd, jste povinni nám zaplatit odstupné v podobě stornopoplatku, a to v následující výši:

U leteckých zájezdů:

Doba před zahájením zájezdu Výše stornopoplatku
Více než 90 dní Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 700,- Kč/os
90 až 61 dní Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z ceny zájezdu
60 až 41 dní Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40 % z ceny zájezdu
40 až 21 dní Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 60 % z ceny zájezdu
20 až 5 dní Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z ceny zájezdu
4-1 den před odjezdem, případně odstoupení v den zahájení zájezdu, nedostavení se včas na místo zahájení zájezdu nebo přerušení účasti na zájezdu z vlastní vůle 100 % z ceny zájezdu

U ostatních zájezdů:

Doba před zahájením zájezdu Výše stornopoplatku
Více než 60 dní Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 700,- Kč/os
60 až 41 dní Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z ceny zájezdu
40 až 21 dní Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40 % z ceny zájezdu
20 až 8 dní Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 60 % z ceny zájezdu
7 až 2 dny Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z ceny zájezdu
1 den a méně, případně odstoupení v den zahájení zájezdu, nedostavení se včas na místo zahájení zájezdu nebo přerušení účasti na zájezdu z vlastní vůle 100 % z ceny zájezdu

5.3. Skutečně vzniklými náklady se rozumí naše provozní náklady a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb. Pro výpočet výše stornopoplatku je rozhodující datum, kdy nám je odstoupení od smlouvy poštou, příp. elektronicky doručeno. Na vaši žádost vám výši odstupného odůvodníme.
5.4. Vyhrazujeme si právo jednostranně započíst náš nárok na úhradu stornopoplatku proti vašemu nároku na vrácení ceny zájezdu. Cenu zájezdu sníženou o příslušný stornopoplatek vám vrátíme na účet, který nám pro tento účel sdělíte, jinak na účet, ze kterého jsme platbu obdrželi.
5.5. My máme právo odstoupit od smlouvy pouze v případě zrušení zájezdu z naší strany podle následujících článků (v těchto případech máte právo na vrácení ceny zájezdu, ale nemáte nárok na náhradu škody) nebo porušení povinností z vaší strany (především porušení povinnosti uhradit cenu zájezdu, zálohu či navýšení podle článku 3 těchto obchodních podmínek). V případě našeho odstoupení od smlouvy z důvodu porušení vašich povinností jste povinni nám zaplatit stornopoplatek, a to ve výši dle tabulek v článku 5.2 těchto obchodních podmínek.
5.6. Zrušit zájezd máme právo v případě nedosažení minimálního počtu účastníků nutného pro realizaci zájezdu dle následujícího článku. Zrušení zájezdu bude oznámeno co nejdříve, nejpozději však:
 • 20 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní;
 • 7 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní;
 • čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny.

5.7. Minimální počet účastníků je pro jednotlivé zájezdy dle způsobu dopravy následující:

 • autobusové – 27-29 osob;
 • letecké – 8-10 osob;
 • mikrobusové – 6 osob (v případě více mikrobusů se počet osob násobí);
 • vlastní doprava – 12 osob.

Minimální počet účastníků pro zájezdy s horským vůdcem jsou 2- 4 osoby.
5.8. Zájezd můžeme dále předčasně ukončit či úplně zrušit ještě před odjezdem v případě nepředvídané a neodvratitelné události jako je válka, povstání, živelná pohroma apod. (dále jen „vyšší moc“). Tuto skutečnost vám oznámíme bez zbytečného odkladu.
5.9. Pokud zrušíme zájezd z jiného důvodu, máte právo na vrácení ceny zájezdu i na případnou náhradu škody.
5.10. Vzhledem k tomu, že u leteckých zájezdů v době uzavření smlouvy nemusí být známy vhodný termín odletu a příletu dle příslušných letových řádů, vyhrazujeme si právo změnit termín odjezdu a příjezdu zájezdu o 1 až 3 dny. Změna termínu zájezdu podle tohoto článku není změnou smlouvy a ani Vám nezakládá právo na odstoupení od smlouvy.
5.11. Donutí-li nás vnější okolnosti podstatně změnit některou z hlavních náležitostí zájezdu nebo nemůžeme-li splnit vaše zvláštní požadavky, které jsme přijali, navrhneme vám změnu smlouvy. Nesouhlasíte-li se změnou smlouvy, máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě pěti dnů od oznámení změny smlouvy (nejpozději však před zahájením zájezdu) bez nutnosti platit stornopoplatek. Pokud v této lhůtě od smlouvy neodstoupíte, platí, že se změnou souhlasíte. Pokud se v důsledku změny smlouvy sníží jakost nebo náklady zájezdu, máte právo na přiměřenou slevu. Jde-li o nepodstatnou změnu zájezdu, můžeme jednostranně změnit smlouvu. Tuto skutečnost vám oznámíme bez zbytečného odkladu. Nepodstatné změny Vám nezakládají právo k odstoupení od smlouvy. O nepodstatnou změnu smlouvy se jedná i v případě, kdy se podmínky smlouvy a zájezdu změní v důsledku změny pasových a vízových požadavků pro cestu nebo změny zdravotních požadavků pro čerpání zájezdu (například testy, karanténa, očkování). Nepodstatná změna nezakládá zákazníkovi ani právo na poskytnutí slevy.
5.12. V případě vašeho odstoupení od smlouvy z důvodu podstatné změny smlouvy podle předchozího článku vám vrátíme platbu za zájezd v plné výši, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a případně poskytneme náhradu škody.
5.13. S ohledem na momentální fyzický, psychický a zdravotní stav účastníků, nepříznivé počasí a další okolnosti (např. změna letových či jízdních řádů) může vedoucí zájezdu plánovaný program zájezdu omezit, zrušit či jej nahradit programem jiným. V případě, že dojde podstatnému omezení programu zájezdu z důvodu, který není na vaší straně, poskytneme vám přiměřenou slevu ve výši našich nevyužitých nákladů.

6. PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDU, ODPOVĚDNOST
6.1. V případě, že u sebe nebudete mít platný cestovní doklad (cestovní pas, pro cesty do zemí Schengenského prostoru alespoň občanský průkaz), souhlas (druhého) zákonného zástupce s vycestováním nezletilé osoby (v případě, že jste nezletilou osobou nebo se účastníte zájezdu spolu s nezletilou osobou), nebo budete vzhledem k charakteru zájezdu zjevně nedostatečně vybaveni, nebude vám umožněna účast na zájezdu bez nároku na vrácení ceny.
6.2. Jsou-li pro zájezd nutná víza, vyřizujeme je pro vás my, pokud jste občany České republiky. Jste povinni dodat veškeré potřebné podklady řádně a včas dle našich pokynů, v opačném případě si víza musíte zajistit sami. Pokud není možné vyřízení víz zprostředkovat nebo pokud nejste občany České republiky, zajistíme pro vás veškeré informace a podklady, abyste si je mohli vyřídit sami. Za vydání víz v takovém případě neneseme odpovědnost. Před zahájením zájezdu máte povinnost informovat se o podmínkách a změnách pasových, vízových a zdravotních požadavků cílových i tranzitních zemí.
6.3. Součástí některých zájezdů je fyzicky náročný program. Každý z účastníků zájezdu musí sám na základě prezentace programu zájezdu posoudit, zda takový program zdravotně, technicky, komunikačně i jinak zvládne. Uzavřením smlouvy o zájezdu, jejímž předmětem je vodácký program, prohlašujete, že umíte plavat. Pokud kvůli špatně zvolené obtížnosti utrpíte újmu, neneseme za takovou újmu odpovědnost.
6.4. Účastí na zájezdu vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách či na webovém rozhraní a naše pokyny nebo pokyny našeho zástupce, budete se řídit instrukcemi a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh zájezdu.
6.5. V průběhu zájezdu jste povinni zejména:

 • dodržovat všechny naše pokyny nebo pokyny našeho zástupce;
 • dodržovat právní předpisy navštívených států;
 • nenarušovat průběh zájezdu nevhodným chováním;
 • chovat se k nám nebo k našemu zástupci a ostatním účastníkům v souladu s obecně uznávanými pravidly chování;
 • počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví nás, našeho zástupce, ostatních účastníků či třetích osob. V souladu s uvedeným pravidlem máte povinnost nenastoupit na zájezd, jevíte-li známky nakažlivé nemoci a v případě, kdy se na Vás vztahují karanténní omezení, na základě kterých se zájezdu nemůžete účastnit.
6.6. V případě porušení článku 6.4 a 6.5 vám může být odepřeno právo další účasti na zájezdu bez nároku na vrácení ceny.
6.7. Na cyklozájezdech jste povinni dodržovat naše pokyny týkající se bezpečné přepravy a úschovy jízdních kol. Za škody způsobené zanedbáním dostatečné ochrany kola proti kontaktu s konstrukcí přívěsu či kolem jiného účastníka neneseme odpovědnost.
6.8. Neneseme odpovědnost za nepříznivé následky neodvratitelných a nepředvídatelných přírodních, politických, civilních, dopravních a dalších událostí a stavů, které nemůžeme ovlivnit. V případě zrušení zájezdu z důvodů vyšší moci budeme postupovat podle článku 5 obchodních podmínek.
6.9. Vedoucí zájezdu je oprávněn zakázat individuální program, popř. vás vyloučit z části programu, pokud váš zdravotní stav, zkušenosti, znalosti či vybavení neodpovídají jeho náročnosti. Ve zcela mimořádných případech (vulgární chování vůči ostatním účastníkům či místním obyvatelům, soustavné nedodržování pokynů personálu a z něj plynoucí narušování programu zájezdu, nadměrná konzumace alkoholu či zneužívání omamných látek, porušování právních předpisů apod.) můžete být vyloučeni ze zájezdu či předáni vyšetřovacím orgánům příslušného státu.
6.10. V průběhu zájezdu pořizujeme obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy ze zájezdů, na nichž může být zachycena vaše podoba a projevy. Tyto záznamy dále uchováváme pro naše interní potřeby, zveřejňujeme na webovém rozhraní a v propagačních materiálech pro účely propagace, nabízení a poskytování našich služeb. Účastí na zájezdu dáváte vy i případní další účastníci svolení se zachycením a rozšiřováním své podoby ve smyslu § 84 a § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a můžete jej kdykoliv odvolat (tj. i v průběhu pořizování záznamů při zájezdu či po zveřejnění záznamů).

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A NÁHRADA ŠKODY
7.1. Vaše práva z vadného plnění a náhrada škody se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2537 až 2544a občanského zákoníku).
7.2. Jako pořadatel zájezdu odpovídáme za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu. Odpovídáme za to, že má zájezd vlastnosti, o nichž jsme vás ujistili nebo které jste vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekávali. V případě, že zájezd nemá tyto vlastnosti, reklamaci zájezdu jste u nás povinni uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků (je-li to možné, v průběhu zájezdu na místě). Vadu můžete vytknout i u případného zprostředkovatele zájezdu. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám (příp. zprostředkovateli zájezdu) byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění.
7.3. Neodmítneme-li odstranit vadu nebo není-li zapotřebí okamžité nápravy, určete nám při uplatnění reklamace přiměřenou lhůtu k odstranění vady.
7.4. Pokud je zjednání nápravy možné a pokud si taková náprava nevyžádá neúměrné náklady, zajistíme odstranění vady. Jedná-li se o podstatnou vadu, nabídneme vám náhradní řešení stejné nebo vyšší jakosti bez dodatečných nákladů z vaší strany. Pokud to není možné, nabídneme vám náhradní řešení nižší jakosti, přičemž vám poskytneme přiměřenou slevu. Není-li náhradní řešení srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě ujednáno, nebo není li poskytnutá sleva přiměřená, máte právo náhradní řešení odmítnout.
7.5. Pokud nezjednáme nápravu v přiměřené lhůtě, kterou nám určíte, můžete si zjednat nápravu sami a následně vám uhradíme účelně vynaložené náklady, nebo, jedná li se o podstatnou vadu, můžete odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného. V takovém případě vám rovněž poskytneme bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů rovnocennou přepravu do místa odjezdu nebo jiného dohodnutého místa.
7.6. V případě včasné a oprávněné reklamace máte rovněž právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Promlčecí lhůta uplatnění tohoto práva činí dva roky.
7.7. Dále máte právo na pomoc v nesnázích v průběhu zájezdu. Pokud si zaviníte nesnáze sami, máme právo po vás požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.
7.8. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit váš návrat podle smlouvy, neseme náklady na vaše nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii nejvýše na tři noci, nestanoví-li jiný právní předpis jinak nebo nejste-li osoba s omezenou schopností pohybu, doprovod takové osoby, těhotná žena, nezletilý bez doprovodu nebo osoba vyžadující zvláštní lékařskou pomoc (zde je třeba sdělit zvláštní potřeby alespoň 48 hodin před zahájením zájezdu).
7.9. O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.
7.10. Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7.11. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zájezdu. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
7.12. Při porušení našich povinností máte dále nárok na náhradu škody (resp. újmy), která vám v důsledku toho vznikla. Při uplatňování práva na náhradu škody doporučujeme předložit doklad o zakoupení zájezdu (potvrzení o zájezdu) a oznámit datum události, ve které spatřujete porušení povinností ze smlouvy o zájezdu. Rovněž doporučujeme předložit policejní protokol, byla-li taková událost předmětem policejního vyšetřování, a dále veškeré další podklady vztahující se k předmětné události. Nemáte-li k dispozici protokol ani jiné oficiální doklady, doporučujeme předložit vlastní prohlášení o průběhu událostí a pokud možno jej opatřit podpisy svědků.
7.13. Promlčecí lhůta uplatnění práva na náhradu škody činí dva roky. Rozsah náhrady újmy je limitován trojnásobkem celkové ceny zájezdu.
 • V případě porušení našich povinností ze smlouvy je výše poskytované náhrady škody omezena dle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

8. POJIŠTĚNÍ
8.1. Není-li ve smlouvě o zájezdu uvedeno jinak, je vám u všech zahraničních zájezdů poskytováno cestovní pojištění. Pojištěným se stáváte na základě rámcové pojistné smlouvy o cestovním pojištění, kterou jsme jako pojistník uzavřeli se společností UNIQA pojišťovna, a.s. IČ: 49240480, se sídlem: Evropská 136/810, 160 12 Praha 6 a následného hlášení pojištěné cesty. Vaše pojištění pak začíná platit vždy překročením státních hranic ČR směrem do zahraničí a končí překročením státních hranic ČR směrem ze zahraničí, anebo uplynutím 30 dnů nepřetržitého pobytu v zahraničí.
8.2. Sjednání pojištění ve vašem případě neznamená uzavření pojistné smlouvy, ale stáváte se pouze pojištěnou osobou na základě již existující pojistné smlouvy uzavřené mezi námi jako pojistníkem a pojistitelem, kterým je UNIQA pojišťovna, a.s. Nestáváte se tedy smluvní stranou pojistné smlouvy (pojistníkem), ale pojištěným klientem, a proto pro vás z tohoto vztahu nevyplývají žádné povinnosti ani práva pojistníka, zejména nemůžete pojistnou smlouvu měnit či ukončit. Toto pojištění není možné sjednat odděleně a je poskytováno pouze účastníkům našich zahraničních zájezdů. Pojištění je součástí námi poskytovaných služeb a nenáleží nám za něj nárok na úhradu (vyjma dobrovolného připojištění dle čl. 8.5 obchodních podmínek). Vaše právo sjednat si individuální cestovní pojištění tímto není dotčeno.

8.3. Společnost UNIQA pojišťovna, a.s. zajištuje cestovní pojištění, které zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění v souladu s dále uvedeným. Pojištění se vztahuje na veškeré sportovní aktivity na našich zájezdech, v souladu s všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění. Souhlasíte s tím, že v případě vzniku nároku na pojistné plnění bude pojistné plnění poskytnuto přímo vám, příp. oprávněné či obmyšlené osobě (v případě jejího neuvedení bude postupováno dle § 2831 občanského zákoníku). Limity pojistného plnění jsou následující:

Tabulka tarifů a pojistných částek Tarif K7+
Pojištění léčebných výloh 7 000 000,-Kč
Akutní zubní ošetření do výše limitu léčebných výloh
Pojištění asistenčních služeb 7 000 000,-Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 7 000 000,-Kč
náklady na repatriaci pojištěného 7 000 000,-Kč
náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 7 000 000,-Kč
náklady na vyslání opatrovníka 140 000,-Kč
náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 140 000,-Kč
náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 140 000,-Kč
náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 140 000,-Kč
zachraňovací náklady 2 100 000,-Kč
odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 140 000,-Kč 
zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 140 000,-Kč
 náklady vzniklé zpožděním zavazadel  nesjednáno
náklady vzniklé zpožděním letu  nesjednáno
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu
150 000,-Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000,-Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 150,-Kč / den
Úrazové pojištění - denní odškodné nesjednáno
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000,-Kč 
Připojištění zavazadel

20 000,-Kč

5 000,-Kč/položka v zavazadle  

Připojištění zimních sportů  ANO
Připojištění nebezpečných sportů ANO


8.4. Zákonné pojištění cestovní kanceláře pro případ ekonomického úpadku podle zákona o cestovním ruchu poskytuje společnost UNIQA pojišťovna a.s. Doklad o pojištění zasíláme společně se smlouvou o zájezdu. V případě našeho ekonomického úpadku vám toto zákonné pojištění zajišťuje uhrazení všech nákladů spojených s neplněním našich závazků. V případě našeho úpadku po zahájení zájezdu vám bude zajištěna repatriace, je-li součástí zájezdu rovněž doprava. Pokud vám odmítneme poskytnout zájezd z důvodu našeho úpadku, můžete se obrátit na společnost UNIQA pojišťovna a.s., se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6; IČ: 49240480; tel.: +420 488 125 125; e-mail: info@uniqa.cz.

8.5. Dobrovolné připojištění, které si lze objednat v objednávce zájezdu se člení do tří tarifů:

Tabulka tarifů a pojistných částek   K7S+ K7SS+  K7SSS+
Pojištění náhrady dovolené - 80% max. však do výše PČ  25 000,-Kč  25 000,-Kč  25 000,-Kč
Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše PČ  25 000,-Kč  50 000,-Kč  75 000,-Kč

Cena připojištění, která se odvíjí od tarifů a zón, vám bude přesně sdělena při objednávce konkrétního zájezdu.

8.6. Vezměte na vědomí, že veškerá pojištění dle těchto obchodních podmínek jsou poskytovány UNIQA pojišťovna, a.s. na základě jejích pojistných podmínek. Berete na vědomí, že pokud společnost UNIQA pojišťovna, a.s. své pojistné podmínky změní, týká se tato změna od nabytí účinnosti již uzavřených pojistných smluv. Při uzavření smlouvy o zájezdu je vám poskytnuto vždy k tomuto okamžiku aktuální znění veškerých pojistných podmínek. Aktuální znění pojistných podmínek je vždy dostupné na webových stránkách UNIQA pojišťovna, a.s.

8.7. Dále vezměte na vědomí, že při každé pojistné události máte povinnost řádně vyplnit formulář „Oznámení o pojistné události“ a tento společně s naším potvrzením bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od skončení zájezdu, zaslat včetně další předepsané dokumentace na adresu: UNIQA pojišťovna, a.s., oddělení cestovního pojištění, Evropská 136, 160 12 Praha 6. Při plnění této povinnosti vám bude z naší strany poskytnutá potřebná součinnost.

8.8. Zakoupením zájezdu včetně cestovního pojištění UNIQA zároveň prohlašujete, že jste byli seznámeni se zněním všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění, informačním dokumentem o pojistném produktu, informacemi o zpracování osobních údajů pojišťovnou a s dalšími přílohami a informacemi ohledně poskytovaného pojištění, příp. veškerými podmínkami dobrovolného připojištění, souhlasíte s jejich zněním, potvrzujete jejich převzetí a prohlašujete, že jste dokumentům porozuměli. Dokumentaci naleznete zde (VOP, IPID, GDPR)

9. PŘEPRAVNÍ ŘÁD 

9.1. Základní ustanovení 

9.1.1. Tento přepravní řád platí pro přepravu osob a věcí nepravidelnou hromadnou přepravou osob, kterou zajišťujeme v rámci pořádání zájezdů, případně také pouze jako jednotlivou službu cestovního ruchu ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. a stanoví práva a povinnosti vás jako osoby přepravované a nás jako cestovní kanceláře. 

9.1.2. Přepravu vám poskytneme, pokud se prokážete platnou smlouvou, na jejímž základě je taková přeprava sjednána. Při převzetí smlouvy se přesvědčte, zda byla sjednána podle vašich požadavků. 

9.1.3. Můžete být vyloučeni z přepravy, nemáte nárok na vrácení jakékoliv části ceny zájezdu ani na náhradu škody v případě, že došlo k porušení tohoto přepravního řádu. 

9.1.4. Za splnění smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než smluveném rozsahu, došlo-li v souladu s těmito obchodními podmínkami k oprávněnému vyloučení zákazníka z přepravy řidičem nebo námi. 

9.1.5. Ve vozidle můžete obsadit jen jedno volné místo k sezení a to místo, které je vám přiděleno řidičem nebo námi. 

9.1.6. Přeprava zvířat je na námi pořádané nepravidelné hromadné přepravě vyloučena. 

9.2. Naše vzájemná práva a povinnosti 

9.2.1. V zájmu zajištění bezpečnosti a řádné péče o vás při poskytování přepravních služeb jsme povinni zajistit zejména pořádek, čistotu a klid ve vozidle, a dále takový způsob používání reprodukčních zařízení ve vozidle, který by vám nebyl na obtíž, s výjimkou informačních zařízení. 

9.2.2. Při přepravě jste povinni starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, vaši vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních klientů, pořádek a klid ve vozidle nebo působit rušivě na posádku vozidla při výkonu dopravní služby nebo na ostatní zákazníky. Při přepravě vám není zejména dovoleno:
 • mluvit za jízdy na řidiče,
 • otvírat za jízdy dveře vozidla,
 • zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo jiného člena posádky a v prostoru, který znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla,
 • bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,
 • kouřit ve vozidle,
 • chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat ostatní zákazníky jiným nevhodným chováním,
 • používat hlasitě mobilní telefony,
 • znečišťovat nebo poškozovat vozidlo.

9.2.3. Jste povinni uposlechnout a dbát pokynů a příkazů nás a řidiče udílených k zajištění bezpečné, klidné a plynulé přepravy (zejména pokynů týkajících se bezpečnostních pásů, bezpečného uložení zavazadel v prostoru pro přepravu cestujících, pohybu po autokaru a v jeho bezprostředním okolí, pokynů při manipulaci se zavazadly atp.). Můžete nastoupit do vozidla nebo z něj vystoupit jen na zastávce. Jsou-li ve vozidle označeny vchody a východy, musíte pro výstup nebo nástup použít dveře podle jejich označení. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo plánovanou zastávku, můžete vystoupit jen s naším souhlasem nebo se souhlasem řidiče. Vyžadují-li to provozní důvody, jste povinni na pokyn nás nebo řidiče z vozidla vystoupit a do vozidla opět nastoupit. 

9.3. Přeprava zavazadel 

9.3.1. Jako příruční zavazadlo máte právo vzít s sebou do vozidla bezplatně maximálně 1 příruční zavazadlo (snadno přenosné věci), které máte u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem. Příruční zavazadlo nesmí přesahovat rozměry 20 x 30 x 40 cm. Ostatní zavazadla musí být umístěna v zavazadlovém prostoru. 

9.3.2. Bezplatně lze pro jednoho zákazníka přepravit v zavazadlovém prostoru 2 zavazadla, jejichž rozměry v součtu nepřesahují 30 x 60 x 100 cm a jejichž celková hmotnost (obě zavazadla) nepřesahuje 20 kg. 

9.3.3. Zavazadla neodpovídající výše uvedeným podmínkám se přepravují pouze v případě, že je jejich přeprava sjednána smlouvou o zájezdu, ve které je takové zavazadlo specifikováno. V takovém případě je přeprava nestandardního zavazadla zpoplatněna částkou sjednanou ve smlouvě o zájezdu. 

9.3.4. Jste povinni zkontrolovat uložení všech svých cestovních zavazadel v zavazadlovém prostoru. Jste povinni nám a následně i řidiči nahlásit přepravu cenného cestovního zavazadla (resp. jeho obsahu), jehož hodnota přesahuje 8 000,- Kč, nebo zavazadla vyžadujícího uložení v určité poloze, případně zavazadla vyžadující nestandardní způsob manipulace. Takové nahlášení vůči nám je nutno učinit předem písemně a musí obsahovat vaši identifikaci (jméno, příjmení, popř. č. smlouvy), stručný popis zavazadla a celkovou hodnotu věcí v něm uložených. Cestovní zavazadla, jejichž hodnota přesahuje 30 000,- Kč, nejsou k přepravě přijímána. 

9.3.5. Zavazadla v zavazadlovém prostoru musí být označena jménem a příjmením cestujícího nebo jiným způsobem, podle kterého by bylo možné jednoznačně určit vlastníka zavazadla. Povinnost označit zavazadlo a zajišťovat bezpečnou manipulaci s takovým zavazadlem přísluší vám. 

9.3.6. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, není-li stanoveno jinak. 

9.4. Poškození a ztráta cestovního zavazadla, náhrada škody. 

9.4.1. Dojde-li ke ztrátě cestovního zavazadla nebo zjistíte-li při výdeji cestovního zavazadla zjevnou porušenost nebo neúplnost cestovního zavazadla nebo okolnosti tomu nasvědčující, požádejte ihned řidiče nebo nás o zjištění stavu cestovního zavazadla a o sepsání zápisu. Tento zápis tvoří spolu se smlouvou o zájezdu nezbytnou součást žádosti o náhradu škody, která musí být uplatněna písemně. 

9.4.2. Při úplné ztrátě cestovního zavazadla máte právo na vrácení odpovídající části ceny zájezdu a na náhradu prokázané ceny ztraceného cestovního zavazadla. 

9.4.3. Neodpovídáme za škodu na přepravovaném cestovním zavazadle, pokud ztráta, poškození nebo zpožděný výdej cestovního zavazadla byly způsobeny za těchto podmínek:
 • obal neodpovídá povaze přepravované věci (k poškození zavazadla došlo tlakem jiných zavazadel)
 • obsahem cestovního zavazadla jsou věci, které obsahem cestovního zavazadla být nesmějí, např. živá zvířata, potraviny a nápoje v takových obalech, které nejsou odolné vůči pádu či tlaku, snadno zkazitelné věci, a jestliže byl obsah cestovního zavazadla nepravdivě deklarovány,
 • nastaly okolnosti, jimiž jsou živelné pohromy nebo jednání třetích osob, které dopravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí,
 • vašim jednáním, které má za následek poškození nebo ztrátu jeho přepravovaného cestovního zavazadla.

9.5. Přeprava sportovního vybavení 

9.5.1. Pokud nabízíme i možnost přepravy sportovního vybavení (jízdní kola vč. elektrokol, tandemů a vícemístných kol, koloběžky, lyže, snadno přenosné lodě apod.), je to v popisu zájezdu vždy výslovně uvedeno. Cena přepravy je sjednána ve smlouvě o zájezdu. Pro přepravu tohoto vybavení se neuzavírá zvláštní přepravní smlouva.

9.5.2. K přepravě sportovního vybavení přijímáme pouze předměty o ceně maximálně 50.000,- Kč. Vybavení překračující tuto hodnotu jste povinni nám předem písemně nahlásit, v opačném případě my nebo přepravce nemusíme takové vybavení k přepravě přijmout.

9.5.3. Jste povinni v případě potřeby zajistit výpomoc při nakládce a vykládce vybavení. Dále jste povinni využít pro ochranu sportovního vybavení před poškozením veškeré obaly a další ochranné prvky, které máte k dispozici.

10. SMLOUVA O PRONÁJMU CESTOVNÍHO VYBAVENÍ

10.1. Základní ustanovení

V případě, že si od nás vypůjčíte cestovní vybavení, bude se smlouva o pronájmu vybavení řídit podmínkami uvedenými v tomto článku obchodních podmínek. 

Tyto smluvní podmínky platí pro nájem jakéhokoliv cestovního vybavení (dále jen „předmět nájmu“) na dobu trvání zájezdu a stanoví práva a povinnosti vás jako nájemce a nás jako pronajímatele. 

Nájemné za pronájem předmětu nájmu se řídí ceníkem uvedeným na webovém rozhraní CK Kudrna. Celková výše nájemného a vratné kauce je součástí smlouvy o zájezdu. Úhrada nájemného se provádí spolu s úhradou ceny za zájezd. 

10.2. Práva a povinnosti pronajímatele 

Pronajímatel je povinen:
 • odevzdat nejpozději první den nájemní doby předmět nájmu nájemci;
 • předmět nájmu odevzdat ve stavu způsobilém k řádnému užívání věcí, tj. k účelu, ke kterému je předmět určen;
 • seznámit nájemce se správným užíváním předmětu nájmu
Pronajímatel je oprávněn:
 • kontrolovat, zda nájemce užívá předmět nájmu řádným způsobem, a to po celou dobu nájmu;
 • požadovat na nájemci náhradu případné škody na předmětu nájmu.

10.3. Práva a povinnosti nájemce 

Nájemce je povinen:
 • řádně a včas zaplatit nájemné ve výši a způsobem dohodnutým v 10.1. této smlouvy;
 • řádně si zkontrolovat předmět nájmu při jeho převzetí a po prvním použití hned a bez odkladu nahlásit pronajímateli závady na předmětu nájmu. V případě, že takto neučiní, odpovídá za tyto závady a musí je pronajímateli nahradit jako škodu způsobenou na předmětu nájmu;
 • pečovat o pronajaté věci tak, aby na nich nevznikla škoda;
 • jakékoliv změny na předmětu nájmu provádět jen se souhlasem pronajímatele;
 • po skončení nájmu odevzdat předmět nájmu pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal;
 • uhradit pronajímateli škodu, kterou způsobí na předmětu nájmu
Nájemce je oprávněn:
 • odmítnout převzetí předmětu nájmu, který hrubě nevyhovuje účelu, ke kterému má být používán;
 • žádat pronajímatele, aby provedl opravy vad na předmětu nájmu, které znemožňují nebo ztěžují jeho řádné užívání;
 • užívat po dobu nájmu předmět k účelu, ke kterému je určen.

10.4. Odpovědnost za škody na pronajaté věci 

Nájemce odpovídá za škody, které způsobil sám nebo které způsobily na pronajaté věci osoby, kterým umožnil přístup k pronajaté věci, jakož i za ztrátu či zničení pronajaté věci. Nájemce uhradí pronajímateli škody na pronajaté věci odečtením ze složené kauce. Toto vyrovnání bude provedeno odesláním částky na osobní účet s případným odpočtem za poškození pronajaté věci. O převzetí nájmu zpět bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude uveden případný rozsah škody. Pokud cena opravy nebo ztráty pronajaté věci přesáhne výši složené kauce, zavazuje se nájemce uhradit chybějící část platby na účet pronajímatele (Česká spořitelna: 4353645339/0800), a to nejpozději do 10 dnů od skončení zájezdu. V případě prodlení platby stanovily strany této smlouvy úrok z prodlení za každý den ve výši 1% z dlužné částky. 

10.5. Zánik smlouvy 

Nájemní smlouva zanikne uplynutím doby, na kterou byla sjednána nebo odstoupením od smlouvy ze strany pronajímatele v případě porušení povinnosti nájemce, které jsou uvedeny v čl. 10.3 této smlouvy.

10.6. Společná a závěrečná ustanovení 

Smlouva nabývá účinnosti převzetím předmětu nájmu nájemcem. Změny či doplňky smluvních podmínek uvedených v tom článku obchodních podmínek je možné činit pouze písemně s oboustranným souhlasem smluvních stran. 

11. KLIENTSKÁ SEKCE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

11.1. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu 

11.2. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní. 

11.3. Vezměte na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek. 

12. UVEŘEJŇOVÁNÍ RECENZÍ 

12.1. Veškeré uživatelské recenze na webovém rozhraní a dalších službách jsou psány našimi skutečnými zákazníky, kterým jsme na základě nimi utvořené objednávky dodali jimi požadované služby. 

12.2 Přidávání recenzí je umožněno pouze po poskytnutí zakoupené služby. Na webovém rozhraní mohou být rovněž zveřejňovány recenze, které byly našimi zákazníky zveřejněny na veřejných internetových sociálních sítích. 

12.3. Každou recenzi před jejím zveřejněním ověřujeme. Recenzi může poskytnout pouze zákazník, který dokončil zakoupení služby. 

12.4. Před převzetím a zveřejněním recenze z výše uvedených veřejných internetových sociálních sítích na webovém rozhraní ověřujeme, zda recenze byly sepsány našimi skutečnými zákazníky. 

12.5. Zjistíme-li, že recenze byla vytvořena někým, kdo na webovém rozhraní nákup neuskutečnil, jsme oprávněni takovou recenzi odstranit, případně ji nezveřejnit.

13. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ 

13.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. 

13.2. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

13.3. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém. 

13.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši. 

13.5. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVEN 

14.1. Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 - Strašnice, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 261 263) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu. 

14.2. Pro podání stížnosti týkající se zájezdů, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

14.3. V případě, že mezi námi nebo pojišťovnou a vámi dojde ke sporu ohledně pojištění, a tento spor se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete se kromě České obchodní inspekce obrátit též na Českou národní banku, která v těchto věcech vykonává dohled na pojišťovnami, a to na adrese: Česká národní banka, sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Tel.: 224 411 111, Fax: 224 412 404. 

14.4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní charakter.

14.5. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. 

14.6. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2023