Všeobecné obchodní podmínky pro zajištění letenek

Za zážitky bez obav
výběr zájezdu
 Zvolte typ zájezdu
Destinace
 Zvolte destinaci
Termín
Odjezd
+/-
Návrat
+/-
Cena
Cena od
Cena do
Ubytování

Strava

Doprava


Náročnost
Náročnost

Všeobecné obchodní podmínky pro zajištění letenek

Všeobecné obchodní podmínky pro zajištění letenek

Tyto všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře KUDRNA (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na příkazní smlouvy týkající se zajištění letenek uzavřené mezi

naší společností:

KUDRNA s.r.o., se sídlem Vídeňská 297/99, Štýřice, 639 00 Brno

IČ: 26246457

DIČ: CZ26246457

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40020

adresa pro doručování: Vídeňská 297/99, Štýřice, 639 00 Brno

telefonní číslo: +420 542 216 764

kontaktní e-mail: ck@kudrna.cz

 

jako příkazníkem

a vámi jako příkazcem.


 

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.         Příkazní smlouvou se zavazujeme vyvinout činnost směřující k obstarání letenek k zájezdu (dále jen jako „zajištění letenek“), který jste si u nás objednali, u společnosti prodávající letenky (dále jen „prodejce“) a vy se zavazujete zaplatit nám výdaje s tím spojené, zejména cenu letenek.

1.2.         Uzavřením příkazní smlouvy nám zároveň udělujete souhlas s tím, abychom si k zajištění letenek ustanovili náhradníka.

1.3.         Nejste-li spotřebitelem (fyzickou osobou objednávající zajištění letenek mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání), nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.4.         Náš právní poměr se řídí těmito obchodními podmínkami, Zásadami ochrany osobních údajů, objednávkou a jejím přijetím z naší strany, podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší vzájemné komunikaci zejména při uzavírání smlouvy, a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

-     zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

-     zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

1.5.         Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6.         Objednáním zajištění letenek, event. i potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.


 

2.      PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

2.1.         Na webovém rozhraní můžete v rámci objednávání zájezdu objednat rovněž zajištění letenek naší společností, nebo objednat zajištění letenek individuálně až po uzavření smlouvy o zájezdu. Pro uzavření příkazní smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Údaje uvedené v objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

2.2.         Příkazní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na vaši e-mailovou adresu. Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.3.         Nejsme leteckou společností zajišťující leteckou přepravu. Za samotnou leteckou přepravu tak neodpovídáme my, ale letecká společnost, která leteckou přepravu zajišťuje.

2.4.         Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.


 

3.      PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

3.1.         Předpokládanou cenu letenek sjednáváme a vy odsouhlasíte v rámci uzavírání smlouvy, zejména v rámci objednávání zájezdu (dále jen „předpokládaná cena letenek“). Nejedná se o skutečnou a konečnou cenu letenek (dále jen „skutečná cena letenek“), kterou následně (po uzavření smlouvy o zájezdu) poptáváme u prodejce. Bude-li skutečná cena letenek vyšší oproti předpokládané ceně letenek, budeme vás o tomto vždy před zajištěním letenek informovat a vy budete mít právo odstoupit od příkazní smlouvy. Skutečná cena letenek je konečná, obsahuje veškeré daně, cla a poplatky.

3.2.         Předpokládanou cenu letenek nám můžete uhradit především bezhotovostně spolu s cenou zájezdu dle smlouvy o zájezdu, nebo jinak dle individuální domluvy v rámci komunikace při uzavírání smlouvy, a to ve splatnosti individuálně sjednané. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

3.3.         V případě, že bude skutečná cena letenek u prodejce rovná nebo nižší oproti předpokládané ceně letenek, zajistíme letenky. Případný rozdíl těchto cen bude započten na doplacení ceny zájezdu, popřípadě (pokud byl doplatek ceny zájezdu již uhrazen) vám rozdíl vrátíme stejným způsobem, jakým jsme předpokládanou cenu letenek přijali.

3.4.          V případě, že bude skutečná cena letenek u prodejce vyšší oproti předpokládané ceně letenek, neprodleně vás budeme o této skutečnosti informovat. V takovém případě máte právo odstoupit od příkazní smlouvy a již uhrazená předpokládaná cena letenek bude použita na doplacení ceny zájezdu, popřípadě (pokud byl doplatek ceny zájezdu již uhrazen) vám bude vrácena stejným způsobem, jakým jsme ji přijali. V případě vašeho souhlasu se zajištěním letenek za vyšší cenu lze rozdíl oproti předpokládané ceně letenek uhradit stejným způsobem jako předpokládanou cenu letenek.

3.5.          Je-li součástí příkazní smlouvy ujednání o vaší možnosti odmítnout letenky, budeme vás kontaktovat na vaší e-mailové adrese či telefonicky bez zbytečného odkladu po zjištění skutečné ceny letenek u prodejce a vy budete mít možnost odmítnout zajištění letenky v námi určené lhůtě, tedy odstoupit od příkazní smlouvy. Již uhrazená předpokládaná cena letenek bude použita na doplacení ceny zájezdu, popřípadě (pokud byl doplatek ceny zájezdu již uhrazen) vám bude vrácena stejným způsobem, jakým jsme ji přijali. V případě, že v tomto časovém úseku neodmítnete zajištění letenek, zajistíme letenky (vaše možnost odmítnutí zajištění letenek uplynutím lhůty zanikne), ledaže skutečná cena letenek bude vyšší oproti předpokládané ceně letenek. Bude-li skutečná ceny letenek vyšší a my od vás neobdržíme odpověď v určené lhůtě, bude to považováno za odstoupení od příkazní smlouvy z vaší strany. Ustanovení čl. 3.3. a 3.4. ohledně platebního postupu u cenových rozdílů se použijí obdobně.

3.6.          Na ceny letenek nelze uplatnit žádné slevy (zejména slevy z ceny zájezdu).

3.7.         Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

3.8.         Letenky vám dodáme nejpozději 3 dny před zahájením zájezdu dle smlouvy o zájezdu, a to elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce či poštou na adresu uvedenou ve smlouvě, není-li ujednáno jinak.


 

4.      ZÁNIK SMLOUVY

4.1.         Příkaz můžete kdykoliv odvolat. V takovém případě jste však povinni nahradit nám náklady, které jsme doposud za účelem plnění smlouvy vynaložili a případnou škodu.

4.2.         Jsme oprávněni smlouvu bez udání důvodu vypovědět. K ukončení spolupráce pak dochází ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž vám byla výpověď doručena.

4.3.         Dále jsme oprávněni od smlouvy odstoupit, je-li zajištění letenek objektivně nemožné (například k danému termínu neexistuje žádný letecký spoj), nebo pokud jsme od vás neobdrželi cenu letenek v době splatnosti.


 

5.      OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

5.1.         Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

5.2.         Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

5.3.         Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

5.4.         Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

5.5.         Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. 


 

6.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.         Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

6.2.         Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.3.         V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 19. 2. 2019