Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými zejména prostřednictvím webového rozhraní www.kudrna.cz (dále jen „webové rozhraní“)

Správce osobních údajů:

KUDRNA s.r.o., se sídlem Vídeňská 297/99, Štýřice, 639 00 Brno

IČ: 26246457

DIČ: CZ26246457

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40020

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

adresa pro doručování: Vídeňská 297/99, Štýřice, 639 00 Brno

telefonní číslo: +420 542 216 764

kontaktní e-mail: ck@kudrna.cz

 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.


1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.         Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.         Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

-       identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, číslo dokladu totožnosti, podoba;

-       kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa;

-       další údaje, jako např. bankovní spojení, informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace;

(výše uvedené identifikační a kontaktní údaje, event. další osobní údaje, můžeme získávat také prostřednictvím kopie dokladu totožnosti, kterou potřebujemepro účely zprostředkování víz).


2.      ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.         Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění rezervace či objednávky nebo při žádosti o zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje můžeme získat od třetí osoby, pokud zmocníte takovou osobu, aby za vás uzavřela smlouvu o zájezdu s naší společností.

Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

2.2.         Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

-       Osobní údaje zadané při rezervaci a objednávání zájezdu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem poskytnutí zájezdu, zprostředkování uzavření pojištění či zajištění letenek. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.

-       Pokud jste u nás zakoupili zájezd, vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se jiných námi nabízených zájezdů. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

-       Pokud nám k tomu v průběhu zájezdu dáte souhlas, můžeme zachytit vaši podobu a projevy formou fotografie a videa a uchovat je pro naše interní účely.

-       Pokud nám k tomu před začátkem nebo v průběhu zájezdu dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, uveřejnění fotografií a videí, na kterých je zachycena vaše podoba a projevy v rámci naší propagace(zejména zveřejněním na našich webových stránkách či propagačních materiálech), případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 16 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.

-       Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením Vašeho internetového prohlížeče). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme na základě výše uvedeného souhlasu a našeho oprávněného zájmu zejména pro účely provádění uživatelské podpory a zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

2.3.         Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci rezervace a objednávání zájezdu využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů k zasílání obchodních sdělení nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet služby obdobné těm, které vám byly poskytnuty.

Pokud nám udělíte souhlas se zachycením vaší podoby a projevů k interním účelům a/nebo k jejich uveřejnění v rámci naší propagace v souladu s předchozím článkem, budou tyto osobní údaje využity po dobu trvání naší podnikatelské činnosti, v rámci které budeme nabízet služby obdobně těm, které vám byly poskytnuty.


3.      VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

3.1.         Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

-       prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;

-       telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;

-       písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

-       v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

3.2.         Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

-       účel zpracování;

-       kategorie zpracovávaných osobních údajů;

-       příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;

-       doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

3.3.         Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

3.4.         Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

3.5.         Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

-       osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;

-       jste odvolali souhlas se zpracováním;

-       jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;

-       osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

3.6.         Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

-       popíráte přesnost svých osobních údajů;

-       je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;

-       již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;

-       vznesete námitku proti zpracování.

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

3.7.         Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

3.8.         Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.


4.      SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.         Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.

Správcem osobních údajů ve vztahu k Pojistné smlouvě je Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600, IČ:  47115971. Účelem je zpracování osobních údajů pro splnění závazku pojistitele a jeho právních povinností z Pojistné smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, době, rozsahu nebo způsobu práce s nimi) jsou k nalezení na stránkách www.allianz.cz/ochrana-udaju.

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (zejména dopravcům, průvodcům, ubytovatelům, pojišťovnám, leteckým společnostem, zprostředkovatelům zajištující nákup letenek nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu.

Vaše osobní údaje dále zpracovává: Google, Inc.; Avito s.r.o.; ESPO, s.r.o.; evidio, s.r.o.; Ing. Petr BEDRNA, IČ: 43083196; Kropáček CONSULTING, s.r.o.;

4.2.         Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem

4.3.         Předávání osobních údajů do států mimo Evropskou unii

Vaše osobní údaje jsou předávány do států mimo Evropskou unii pouze v případě a v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a splnění smlouvy (zejména realizaci zájezdu, zajištění letenek), případně z jiných důvodů v souladu s pravidly takového předávání stanovenými nařízením.


5.      SOUBORY COOKIES

5.1.         Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

5.2.         Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

  • cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, které využíváme pro uzavírání a plnění smlouvy, na základě našeho oprávněného zájmu a na základě výše uvedeného souhlasu. Tyto cookies mohou být dočasné nebo trvalé;
    • nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
    • výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní.
  • cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám na základě vašeho souhlasu umožňují zejména analyzovat náš web; jedná se o funkční a cílené cookies;
    • funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;
    • cílené cookies – slouží k analýze chování uživatelé na webovém rozhraní; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz

5.3.         Používané služby pracující s cookies

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc (dále jen „Google“). Tato služba pracuje s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/

 

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 25. 5. 2018